ทัวร์ไต้หวัน (T01_4) TAIWAN
4D 3N BY TG
ON ‘ OCT – NEW YEAR ‘ 18

NEW YEAR
ราคา38,900 บาท
NEW YEAR
ราคา38,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

118

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
38,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
26,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
38,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
26,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
29,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
19,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
6,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 05 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 08 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – (อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้อง)

04.30 น.       คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.10 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634

11.50 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CITY SUITES+ขาปูยักษ์

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต้กจานร้อน
หลังรับประทานอาหารค่ำเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
www.taii.com.tw/en/room.php
*** หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดย การแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

วันที่ 2ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น) - ชิมชาอูหลง – ไทเป

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม และนำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร EINHAN HOTEL

บ่าย      นำท่าน นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ในแบบพาโนราม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ชมโชว์ระบำพื้นเมือง โชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆ บนเกาะไต้หวัน และให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายในสวนสนุก นำท่านเดินทางสู่ ร้านชาอู่หลง อิสระให้ท่านเลือกซื้อชาอู่หลงตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ไห่ป้าหวัง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw

วันที่ 3ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์ปะการังแดง – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซัน ที่ยื่นออกไปกลางทะเล ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ต่าง ๆ อาทิ หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาและสามารถมองลงไปเห็นถึงทะเลที่เคยเป็นเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียงเคยมีประวัติพบทองคำก้อนโตขนาดถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันเหลือไว้เพียงร่องรอยความทรงจำที่เฟื่องฟูในอดีตที่ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา อิสระให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านกับบรรยากาศสวยๆสองข้างทางประดับไปด้วยโคมไฟสีแดงแบบจีน พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมาย

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล+ปูอบเส้นหมี่

บ่าย    จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์ประการังแดง ชมอัญมณีที่ล้ำค่าของชาวไต้หวัน ศูนย์ปะการังแดงไต้หวัน เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SILKS PALACE
หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตะลุยตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และไม่ควรพลาดเมนูขึ้นชื่อของซื่อหลิน คือ เต้าหู้เหม็น นอกจากนี้ยังมี ปอเปี๊ยะห่อกะหรี่ปั๊บ กุนเชียงยักษ์ หรือซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน เป็นต้น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
www.nc-hotel.com.tw

วันที่ 4ไทเป – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านหน้า) วัดหลงซันซื่อ – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เถาหยวน) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากตึกเบิร์จคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ นำท่าน ขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงที่สุดในโลกสู่ชั้น 89 เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองไทเปแบบพาโนราม่าที่สวยงามมาก ร้านเค้กสับปะรด เพื่อให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา

บ่าย     นำท่านชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ด้านอก) ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จีน จากนั้นนำท่านกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGERที่กำลังได้รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็นรองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน
ได้เวลาอันสมควร นำท่าน นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองเถาหยวน

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

20.05 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635

22.50 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ