ทัวร์เวียดนาม (V03_3) HANOI-SAPA
4D 3N BY QR
ON ‘ JUL – SEP ‘ 17

ราคา
ราคา19,900 บาท
ราคา
ราคา19,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

93

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน :
19,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน :
17,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน :
17,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน :
15,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน :
15,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน :
13,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ :
3,000
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 06 - กรกฎาคม - 2017
  • จนถึง : 09 - กรกฎาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ฮานอย – ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

11.30 น.       ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั¬น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์ Q สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834

16.15 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,000 ปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นศิลปะที่หาชมได้ยาก เป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวของตำนาน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง เพื่อให้เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI (3*) หรือเทียบเท่า
http://maydevilleoldquarterhotel.com
หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสำรองใบเล็ก สำหรับการเข้าพัก 1 คืน ที่ซาปา ส่วนกระเป๋าหลักฝากไว้ที่โรงแรม เนื่องจากโรงแรมที่ซาปารถใหญ่ไม่สามารถจอดหน้าโรงแรม และขากลับเข้าฮานอยเนื่องจากโรงแรมอยู่ในย่านเมืองเก่าและแหล่งช้อปปิ้ง
ซึ่งรถใหญ่จะเข้าไปจอดไม่ได้ในวันศุกร์และเสาร์

วันที่ 2ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ( หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ) – สวนฮามหลง – ตลาดซาปายามเย็น

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง 4.5 – 5 ชั่วโมง (แวะพักรถเพื่อเข้าห้องน้ำ 1 ครั้งที่ร้านค้า)

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นิยมแต่งกายสีน้ำเงินเข้มหรือดำ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวม้งและชมทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่งดงาม จากนั้นชม สวนฮามหลง (HAM RONG PARK) เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซาปา ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาในมุมสูงที่สวยงามที่สุดพร้อมกับไอหมอกที่ปกคลุมจนได้รับสมญานาม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ชมสวนดอกไม้และสวนกล้วยไม้นานาชนิดที่ถูกจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BAMBOO HOTEL , SAPA (3*) หรือเทียบเท่า
http://www.bamboosapahotel.com.vn/en/
หลังอาหารค่ำให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซาปาดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนโรแมนติกและเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากใน ตลาดซาปายามเย็น อาทิ สินค้าพื้นเมือง, งานหัตกรรม, เสื้อกันหนาว และ เสื้อผ้ากีฬา

วันที่ 3ซาปา – ยอดเขาฟานซีปันโดยการนั่งกระเช้า – ฮานอย – ช้อปปิ้งถนนย่านถนน 36 สาย

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนำท่านพิชิต ยอดเขาฟานซีปันโดยการนั่งกระเช้า (FANSIPAN LEGEN INDOCHINA SUMMIT) ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดในมุมสูง น้ำตก และลำธารระหว่างเทือกเขาน้อยใหญ่มากมาย เต็มอิ่มกับบรรยากาศท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆ ชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมามว่าเป็น “หลังคาแห่งอินโดจีน” ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,000 ปี ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ 4 .5 – 5 ชั่วโมง (แวะพักรถเพื่อเข้าห้องน้ำ 1 ครั้งที่ร้านค้า) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึก เป็นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI (3*) หรือเทียบเท่า
http://maydevilleoldquarterhotel.com

วันที่ 6ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – สุสานโฮจิมินห์ (ด้านนอก) – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – ฮานอย – กรุงเทพฯ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งมีประวัติว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับราชวงศ์หมิงของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่ 13 นำท่านสู่จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 และเสร็จในปี ค.ศ.1975 ซึ่งบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นำกล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนำร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งให้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองชม บ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย แล้วนำท่านชม เจดีย์เสาเดียว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานของรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์เล ไท โต ในปี ค.ศ.1049 ตามพระสุบินที่เจ้าแม่กวนอิมทรงนั่งในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้พระโอรสตามพระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO
เมนู : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

11.55 น.     นำท่านชม วิหารวรรณกรรม หรือชื่อเวียดนามว่าวันเหมียวเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามและเป็นที่ตั้งอนุสรณ์ของท่านขงจื้อ อดีตเคยใช้เป็นที่สอบคัดเลือกจอหงวนเพื่อเข้ารับราชการ ต่อมามีการเปิดให้มีการสอบสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.30 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835

19.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ