ทัวร์เวียดนาม (V01_3) HANOI-HALONG-NINHBINH
4D 3N BY QR
ON ‘ JUN – SEP ‘ 17

ราคา
ราคา18,900 บาท
ราคา
ราคา18,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

90

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
18,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
16,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
17,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
14,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
15,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
13,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
3,000
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 27 - กรกฎาคม - 2017
  • จนถึง : 30 - กรกฎาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ฮานอย – นิงห์บิงห์

11.30 น.       ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั¬น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์ Q สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834

16.15 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ นิงห์บิงห์ เมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางใต้ของฮานอย เป็นเมืองที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE REED HOTEL, NINH BINH (4*) หรือเทียบเท่า
http://thereedhotel.com/

วันที่ 2นิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ (รวมรถกอล์ฟรับส่ง) – จ่างอาน – ล่องเรือชมภูมิทัศน์และถ้ำจ่างอาน – ฮาลอง – ฮาลองไนท์มาเก็ต

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดไบ่ดิงห์ (รวมรถกอล์ฟรับส่ง) วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทั้ง เป็นวัดที่ใหญ่สุดในอาเซียนด้วย มีความสวยแปลกตา สร้างถูกหลักฮวงจุ้ยแท้ๆ คือ ด้านหน้าเป็นน้ำ และด้านหลังเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่มากมาย มีทุ่งนา ท้องน้ำ ที่มีแต่สีเขียวสดใส บริเวณด้านข้างๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด2,000องค์ นอกจากนี้ มีหอระฆัง อาคารเจ้าแม่กวนอิม วิหารเจ้าแม่กวนอิมพันกร เป็นวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายช่วงอายุคน นำท่านเดินทานสู่ จ่างอาน (Trang An Scenic Landscape Complex) ดินแดนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแบบผสมเมื่อ 23 มิถุนายน 2014 จากองค์การยูเนสโก นำท่านล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้ำต่าง ๆ (Sang cave, Toi Cave, Ba Giot cave เป็นต้น) ล่องเรือลอดถ้ำ Trang An เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาดจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “ฮาลองบก”

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ฮาลอง ** หมายเหตุ : การเดินทางไปฮาลองมีแวะพักรถ 1 ครั้งเพื่อเข้าห้องน้ำที่ร้านขายของที่ระลึก อ่าวฮาลองเป็นอ่าวที่มีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะ โผล่พ้นขึ้นมาจาก ผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอ่าวฮาลองทำให้ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1994 ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกที่ ฮาลองไนท์มาเก็ต ซึ่งตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือกอย่างหลากหลายราคาถูกเหมาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน เช่น กระเป๋า ผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก กระเป๋าปักเลื่อม เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) เป็นต้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW STAR HOTEL, HALONG (3*) หรือเทียบเท่า
http://www.newstarhalonghotel.com/en/

วันที่ 3ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ช้อปปิ้งย่านถนนเก่า 36 สาย – ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม” ชมความงามของเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งตระหง่านเสียดยอดเรียงรายกว่า 2,000 เกาะ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางมาที่อ่าวฮาลองคือการเดินชมความงามของถ้ำหินงอกหินย้อยอันตระการตาใน “ถ้ำสวรรค์” หรือ Paradise Cave นั่นเอง

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ

บ่าย    นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,000 ปี **หมายเหตุ : การเดินทางกลับสู่กรุงฮานอยมีแวะพักรถ 1 ครั้ง เพื่อเข้าห้องน้ำที่ร้านขายของที่ระลึก ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งมีประวัติว่า พระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับราชวงศ์หมิงของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่ 13 จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึก เป็นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นศิลปะที่หาชมได้ยาก เป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวของตำนาน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง เพื่อให้เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI (3*) หรือเทียบเท่า
http://maydevilleoldquarterhotel.com

วันที่ 4ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – ฮานอย – กรุงเทพฯ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 และเสร็จในปี ค.ศ.1975 ซึ่งบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นำกล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนำร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งให้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย แล้วนำท่านชม เจดีย์เสาเดียว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานของรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์เล ไท โต ในปี ค.ศ.1049 ตามพระสุบินที่เจ้าแม่กวนอิมทรงนั่งในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้พระโอรสตามพระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะ ภาพถ่ายขาวดำ และแสดงเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครั้งยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งกอบกู้เอกราชสำเร็จ จากนั้นนำท่านชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับ ร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบจ้องวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหิน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จ้องวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจื๊อ และสานุศิษย์

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO
เมนู : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

บ่าย    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.30 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835

19.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ