ทัวร์ยุโรป (E10_5) BEST OF ENGLAND
8D 5N BY TG
ON ‘ 29 DEC – 05 JAN ‘ 18

NEW YEAR
ราคา89,900 บาท
NEW YEAR
ราคา89,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

106

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
89,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
61,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
85,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
57,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
80,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
55,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
13,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 29 - ธันวาคม - 2017
  • จนถึง : 05 - มกราคม - 2017

วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่ 2กรุงเทพฯ TG 910 (00.15 – 06.20) - ลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) – ซาลส์เบอรี่ – สโตนเฮนจ์ บาธ – วิหารเมืองบาธ – เข้าชมโรงอาบน้ำโรมัน – สะพานพัลท์นีย์ – บริสตอล

00.15น.      ออกเดินทางสู่ ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ ซาลส์เบอรี่ ใช้เวลาประมาณ 01.30 ชม. นำท่านเข้าชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นก้อนหินพิศวงตั้งอยู่โดดๆกลางทุ่งราบกว้างใหญ่ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง และบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อนคริสตกาล สโตนเฮนจ์และบริเวณโดยรอบได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1986 และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย      นำท่านชม วิหารเมืองบาธ (Bath Abbey) เป็นมหาวิหารใหญ่ประจำเมือง และถือว่าเป็นมหาวิหารในสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 7 และมีการปรับปรุงในอีกหลายครั้งต่อมา ตั้งอยู่ด้านหลังโรงอาบน้ำโรมัน ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 ใช้เป็นสถานที่ประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตร โดยเฉพาะเพดานกลางวิหารที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด นำท่านเข้าชม โรงอาบน้ำโรมัน(ด้านใน) โรงอาบน้ำโรมันแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 70 บ่อน้ำภายในเป็นแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงถึง 46.5 องศาเซลเซียส โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นที่พบปะสมาคมของผู้คนในเมืองมากกว่าแค่จะมาอาบน้ำ หรือ แช่ตัว ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาธ ต่อมานำท่านชม สะพานพัลท์นีย์ Pulteney Bridge สร้างข้ามแม่น้ำเอวอน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินบาธในการก่อสร้าง แต่ความพิเศษเก๋ไก๋อยู่ตรงที่ด้านบนของสะพานมีอาคาร ร้านค้าต่างๆอยู่ทั้งสองฝั่งของแนวสะพาน ซึ่งสะพานนี้มีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพาน มีการสร้างฝายกั้นน้ำลัษณะคล้ายเกือกม้า สายน้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จึงเกิดเป็นภาพสวยงามเหมาะสมสำหรับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านสู่ที่พัก HOLIDAY INN FILTON HOTEL, BRISTOL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3บริสตอล – คอทส์โวลส์ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บ้านเกิดเชคสเปียร์ (ชมด้านนอก) - แมนเชสเตอร์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นำเดินทางเข้าสู่ เมืองคอทส์โวลส์ ใช้เวลาประมาณ 01.00 ชม. นำท่านชม เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ (Bourton-On-The-Water) เป็นหนึ่งใน COTSWOLD VILLAGE ที่มีชื่อเสียงหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในอังกฤษ เนื่องจากเอกลักษณ์เฉพาะ คือสร้างด้วย COTSWOLD STONE ทั้งหมู่บ้านและมีแม่น้ำ WINDRUSH ไหลผ่านโดยมีสะพานน่ารักๆ เชื่อมทั้งสองฝั่ง ต่อมานำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon) ใช้เวลาประมาณ 40 นาที นำท่านชม ชมเมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อาคารบ้านเรือนยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้คือเป็นบ้านสองชั้น ผนังก่ออิฐ ฝาผนังชั้นสองประดับด้วยไม้ทำเป็นลวดลายสลับกัน ร้านค้า ผับบาร์ และร้านอาหารมีป้ายแขวนยื่นออกมาถนนและทางเดินถูกประดับด้วยพุ่มไม้ดอกสีสันสวยงาม

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย    นำท่านชม บ้านเกิดเชคสเปียร์ วิลเลียม เชคสเปียร์ เป็นชื่อเต็มของยอดกวีเอกของโลก เกิดและเติบโตที่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้น มีห้องทำงาน ห้องนอน ห้องครัว ห้องกินรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น และข้าวของเครื่องใช้ จัดแสดงให้ชม รวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่ริมหน้าต่าง ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านสู่ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN MANCHESTER CITY CENTRE,MANCHESTER หรือเทียบเท่า

วันที่4แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด(ชมด้านใน) - ยอร์ก – มหาวิหารยอร์ก (ชมด้านใน) – ชมเมืองยอร์ก - เบอร์มิงแฮม

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นำท่านเข้าชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ Theatre Of The Dream หรือ โรงละครแห่งความฝัน เป็นสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดงแมนยู สนามแห่งนี้มีความจุ 76,000 ที่นั่งเก้าอี้ทุกตัวเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีประจำสโมสร มีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าขายของที่ระลึก บริเวณประตูทางเข้าจะพบรูปปั้นของท่านเชอร์แมท บัสบี้ อดีตโค้ชคนสำคัญของทีม
Special Offer!! เยี่ยมชมภายในสนามฟุตบอล และหลังจบการเยี่ยมชมจะได้รับประกาศณียบัตรเป็นที่ระลึก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย      นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองยอร์ก ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม
นำท่านเข้าชม มหาวิหารยอร์ก ยอร์กมินสเตอร์ วิหารที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 250 ปี เป็นวิหารที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะคลาสสิก นอร์มัน แซกซันและอังกฤษ วิหารแห่งนี้สร้างได้สวยงามทั้งภายในและภายนอกภายในวิหารมีภาพวาดประดับกระจก และยังมีรูปสลักหิน รูปปั้น หลุมฝังศพของบาทหลวงและคนมีชื่อเสียงอีกนับไม่ถ้วน จากนั้นนำท่านชมเมืองยอร์ก ถนนโบราณย่านกลางเมือง สามารถเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยจะพบกับร้านค้ามากมาย ซึ่งส่วนขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาบริเวณใกล้ๆเป็นที่ตั้งของตลาดสดผสมตลาดนัด มีร้านเสื้อผ้า รองเท้าและของใช้จำหน่ายเดินต่อไปยังประตูเมืองเก่า กำแพงเมืองเก่าซึ่งทุกท่านอาจขึ้นไปเดินบนแนวกำแพงเมืองเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเบอร์มิงแฮมใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านสู่ที่พัก NOVOTEL CENTRE , BIRMINGHAM หรือเทียบเท่า

วันที่ 5เบอร์มิงแฮม – อ๊อกซ์ฟอร์ด – สะพานถอนหายใจ – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – บิสเตอร์ – อิสระ ช้อปปิ้ง ณ บิสเตอร์ วิลเลจเอาท์เล็ต – ลอนดอน

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
เดินทางเข้าสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. อ๊อกซ์ฟอร์ด เมืองมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 90 กิโลเมตร โดยมีมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดเป็นศูนย์กลางการศึกษาตั้งอยู่ยุคกลาง นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ และเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลก นายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง 25 คนเคยสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จากนั้นนำท่านชม สะพานถอนหายใจ มีชื่อจริงว่า สะพานเฮทฟอร์ด เพราะสะพานนี้เชื่อมอาคารของวิทยาลัยเฮทฟอร์ดเข้าด้วยกันทำให้คนรู้จักกันในนามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดียวกันที่เวนิสแม้ว่าจริงๆแล้วสะพานแห่งนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับสะพานรีอัลโต้ที่เวนิสเสียมากกว่า จากนั้นนำท่าน ชมด้านนอกของ วิทยาลัยไครส์เชิร์ช หนึ่งใน 38 มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1546 โด่งดังจากภาพยนต์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีฉากหลายฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มาหาวิหารของวิทยาลัยนี้ก็ยังเป็นมหาวิหารประจำเมืองอีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย  จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองบิสเตอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที นำท่านไปช้อปปิ้ง บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต สวรรค์ของนักช็อปปิ้ง เป็นสถานที่ ที่รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก มากกว่าร้อยแบรนด์ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่ง ในยุโรป ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ ซึ่งมีสินค้า หลากหลายแบรนด์ ให้เวลาท่านเดินช็อปปิ้งอย่างเต็มที่

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ที่พัก MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL AT CHELSEA FC, LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่ 6ลอนดอน – มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – สะพานเวสต์มินสเตอร์ – อาคารรัฐสภาเวสต์มินเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอายส์ – อิสระช็อปปิ้ง

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นำท่านชม มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (ด้านนอก) มหาวิหารนิกายแองกลิคัน เป็นสถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในราชวงศ์อังกฤษมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 ปี ค.ศ.1066 จนถึงปัจจุบัน และเป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์และราชินีอังกฤษจาก 17 ราชวงศ์ มหาวิหารแห่งนี้แม้แต่ภายนอกก็มีความสวยงามไม่แพ้ภายใน ชม สะพานเวสต์มินสเตอร์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี 1862 สะพานแรกที่สร้างบนทำเลนี้สร้างในปี 1738 ว่ากันว่าสะพานเดิมนั้นแกว่งไกวบ่อยครั้งและเริ่มจมหลังจากสร้างเสร็จไม่ถึงสิบปี สะพานปัจจุบันยาว 252 เมตร และประกอบด้วยทางลอดโค้งใต้สะพาน 7 ช่อง จากนั้นนำท่านชม อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ อาคารสไตล์กอธิค หรือที่คุ้นกันในชื่อ House of Parliament เดิมเป็นที่พักของกษัตริย์อังกฤษมาตั้งแต่เมื่อ 900 ปีก่อน แล้วได้เปลี่ยนมาใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร อาคารหลังนี้สริ้างขึ้นในปี ค.ศ.1840 หลังจากอาคารหลังเก่าถูกไฟไหม้ อาคารหลังนี้สร้างบนพื้นที่เดิมกว่า 20 ไร่ ริมแม่น้ำเทมส์ มีห้องกว่า1,000 ห้อง และหอคอยหลักๆ 3 หอด้วยกัน นำท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย นำท่านขึ้น ลอนดอนอายส์ หนึ่งในสิ่งก่อสร้างตามโครงการต้อนรับสหัสวรรษใหม่ เป็นชิงช้าสวรรค์ที่เคยสูงที่สุดในโลก (ปี 2000-2006) ด้วยความสูง 135 เมตร ลอนดอนอายจะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสทัศนียภาพทั่วกรุงลอนดอนอย่างตื่นตาตื่นใจ วงล้อแห่งนี้มีทั้งหมด 32 กระเช้า บรรจุได้แคปซูลละ 25 คน รอบหนึ่งจะใช้เวลาหมุน 30 นาที เพียงพอที่จะดื่มด่ำบรรยากาศบนท้องฟ้าเหนือกรุงลอนดอนได้เต็มที่
Special Offer!! ขึ้นชมวิวแบบพาโนราม่า ร่วมเก็บภาพความประทับใจมุมสูงของมหานครที่ไม่เคยหลับไหล

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  นำท่านอิสระ ช็อปปิ้งย่านถนนอ็อกฟอร์ด และห้างแฮร์รอดส์ ให้ท่านเลือกซื้อแบรนด์เนมภายใต้แบรนด์ HARRODS จากนั้นให้ท่านช็อปปิ้งที่ OXFORD STREET ถนนเส้นยาวที่มีห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่ โดยเฉพาะSELFRIDGES ห้างสรรพสินค้ามหึมาที่เดินทั้งวันก็ไม่หมด แต่ที่ห้ามพลาดคือ แผนกรองเท้าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อนจะเดินไปช็อปต่อที่ ถนนสุดหรู BOND STREET ที่เรียงรายด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดัง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านสู่ที่พัก MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL AT CHELSEA FC, LONDON หรือเทียบเท่า

วันที่ 7ลอนดอน – ซาลส์เบอรรี่ – เข้าชมสโตนเฮนจ์ – บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต – สนามบินฮีทโทรว์ ลอนดอน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)
นำท่านเข้าชม หอคอยลอนดอน (Tower Of London) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ หอคอยใช้เป็นป้อมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ และที่จำขังสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง และยังเป็นที่สำหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ และตั้งแต่ปี ค.ศ.1303 เป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร จากนั้นนำท่านชม ทาวเวอร์ บริดจ์ สะพานนี้ติดอันดับสะพานที่สวยงามของโลกเป็นทั้งสะพานยกและสะพานแขวนที่มีหอคอยคู่ตั้งเดินกลางแม่น้ำเทมส์ สะพานนี้เปิดให้ใช้เมื่อ ค.ศ.1894 สะพานนี้ มีเครื่องสูบพลังงานไอน้ำที่มีกลไกสลับซับซ้อนที่สุดในยุคนั้น ทำหน้าที่ยกสะพานให้เรือบรรทุกแล่นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดินข้ามแม่น้ำจึงต้องปั้นหอคอย มีบันไดกว่า 300 ขั้นและใช้ทางเดินคู่ขนานด้านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บริติช (ด้านใน) พิธิภัณฑ์นี้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกผ่านทางวัตถุโบราณจากอารยธรรมต่างๆของมนุษยชาติ โครงกระดูกมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณ รูปปั้นของเทพเจ้ากรีกทั้ง 12 องค์ จากขุนเขาโอลิมปัส ศิลปวัตถุจากตะวันออก จนถึงสมบัติล้ำค่าจากยุคมืดในยุโรป เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าที่รวบรวมของล้ำค่า หายากนับไม่ถ้วนให้ท่านได้ชม

15.30   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮีทโทรว์ ลอนดอน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

21.35 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่ 8กรุงเทพฯ

16.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ