ทัวร์ยุโรป (E01_8) EAST EUROPE
10D 7N BY TG
ON ‘ 28 – 06 JAN’ 17

ราคา
ราคา95,900 บาท
ราคา
ราคา95,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

100

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
95,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
67,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
91,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
71,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
86,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
61,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
17,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 28- ธันวาคม - 2017
  • จนถึง : 06 - มกราคม - 2018

วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.    พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
*** หมายเหตุ เพื่อความสะดวกของการเคลื่อนย้ายสัมภาระของท่าน (เนื่องจากในคืนแรก ที่พักตั้งอยู่ในตัวเมืองเก่า เชสกี้ ครุมลอฟ ซึ่งรถไม่สามารถเข้าถึงโรงแรมได้ จำเป็นต้องมีการขนกระเป๋าเข้าเมืองเก่าโดยรถโดยสารขนาดเล็ก) จึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กเพื่อความสะดวกในการขนย้ายเข้าโรงแรม***

วันที่ 2กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) TG 924 (00.50-07.05) – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) - สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค) ปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) – ชมเมืองมรดกโลก

00.50 น.    ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
(ใช้เวลาประมาณ 11.15 ชม.)

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางข้ามพรมแดนเยอรมัน-ออสเตรีย เข้าสู่เมือง ซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเล็กๆที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรี (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)ซาลส์บวร์กเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อปี 1997 ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองเกลือจนร่ำรวยและเมืองนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ชื่อก้องโลก The Sound of Music นอกจากนี้ยังเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมสาร์ท ซึ่งเราจะได้ชมกับ บ้านเกิดโมสาร์ท เลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอกพร้อมทั้งสัมผัส รูปปั้นโมสาร์ท อย่างใกล้ชิด(ชมด้านนอก) และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ที่สร้างอยู่บนเนินเขา เข้าชม สวนมิราเบล (Mirabel Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายสีสันอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบารอค

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเชค
(ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) มักถูกเรียกว่า ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย ตัวเมืองตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) เป็นเมืองที่สร้างขึ้นล้อมรอบปราสาทในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 เนื่องจากเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์กร ยูเนสโก้ในปี 1992 ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทประจำเมืองที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 พร้อมๆกับการสร้างเมืองแห่งนี้ ปราสาทครุมลอฟเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก หลังจากนั้นให้ท่านได้ อิสระเดินชมเมืองมรดกโลก เช่น โบสถ์เซนต์ไวตัส จตุรัสกลางเมืองและร้านรวงต่างๆรอบๆเมืองแห่งนี้

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ลิ้มรสปลาเทราต์พื้นเมืองย่าง หอมนุ่มลิ้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ZLATY ANDEL ,CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า
http://hotelzlatyanda.cz

วันที่ 3เชสกี้ ครุมลอฟ – เวียนนา (ออสเตรีย) 3 ชม. – ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮาส์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
เดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
(ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) นครหลวงแห่งดนตรี อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนวยการของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย    นำชม ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ ย่านบ้านสไตล์เอ็กเพรสชั่นนิส สร้างโดยศิลปินชาวออสเตรีย ฟรีเดนส์ไรซ์ฮนเดิร์ทวัสเซอร์ เอาตึกเก่าๆมาดัดแปลง แหวกแนวความคิดเดิมๆที่ศิลปะอยู่ในกรอบด้วยการแต่งแต้มสีสันที่สดใส เล่นกับลวดลายละเส้นคดเคี้ยว รวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ จากนั้นเดินทางสู่ คาร์ทเนอร์สตรีท (Kaerntner Street) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนาที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง ชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเวียนนา ก่อนที่จะให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน และปิดท้ายด้วยของหวาน Sacher Cake ชื่อดังของเวียนนา
นำเข้าสู่ที่พัก MELIA HOTEL, VIENNA หรือเทียบเท่า
www.melia.com

วันที่4เวียนนา – เมลค์ – เมลค์แอบบีย์ – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
เดินทางสู่ เมืองเมลค์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเวียนนา บริเวณหุบเขาวาเคา และริมแม่น้ำดานูปอีกหนึ่งเมืองเล็กๆที่สวยงามมีประชากรเพียง 5 พันกว่าคน เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัย ศรรตวรรษที่ 10 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของปราสาทเมลค์ที่งดงามยิ่ง และเมลค์แอบบีย์สไตล์บารอค ชมเมลค์แอบบีย์ (ด้านใน) Melk Abbey สไตล์บารอคที่อลังการและวิจิตรการตาหนึ่งในมรดกโลก UNESCO แห่งหุบเขาวาเคา ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1089 อดีตปราสาทขุนนางชั้นสูง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย      เดินทางกลับเวียนนาใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสบูร์ก สร้างขึ้นโดยพระนางมาเรียเทเรซ่า มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน นำชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิ ห้องบรรทม ห้องบอลรูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำเข้าสู่ที่พัก MELIA HOTEL, VIENNA หรือเทียบเท่า
www.melia.com

วันที่ 5เวียนนา – บราติสลาวา (สาธารณรัฐสโลวัค) – สะพาน UFO – ชมเมืองเก่าบราติสลาวา – ปราก (สาธารณรัฐเชค) – ล่องเรือแม่น้ำวัลตาวา

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)
นำท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัค
(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา ท่านจะสามารถเห็น สะพาน UFO สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน World Federation of Great Towers ของโลกนั่นเอง เข้าชมเขตเมืองเก่าของบราติสลาวา ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน โบสถ์สไตล์โกธิคและโรมาเนสก์ ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของกรุงบราติสลา สมัยพระนางมาเรีย เทเรซ่าใช้เฉลิมฉลองในพิธีราชาภิเษกของพระองค์เอง พลาดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปกับรูปปั้นรอบเมืองโดยเฉพาะรูปปั้นนโปเลียนหน้าสถานทูตฝรั่งเศสและ รูปปั้นคนตกท่อคูมิล

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ปราก (Prague) สาธารณรัฐเชค (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านล่องเรือแม่น้ำวัลตาวา สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของกรุงปรากอันแสนโรแมนติกบนแม่น้ำวัลตาวาท่านจะมีโอกาสได้เห็นปราสาทปรากและสะพานชารล์สอันเลื่องชื่อส่องแสงรำไรนับเป็นมนต์ขลังเสน่ห์แห่งกรุงปราก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL INTERNATIONAL, PRAGUE หรือเทียบเท่า
www.internationalprague.cz/en/

วันที่ 6ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จตุรัสเมืองเก่า - ชมเมือง - อิสระช้อปปิ้ง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยเจ้าชายบอริวอย ในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค จากนั้น เดินทางสู่ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridges) สะพานเก่าแก่ สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์และมี 1 องค์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปลูบจนเป็นสีทองอร่ามผิดกับองค์อื่นที่ยังคงเป็นสีเขียวของสำริด คือ นักบุญ John Nepromuk นั่นเอง ที่มีสัญลักษณ์เป็นดาว 5 ดวงบนศีรษะ

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย  เดินทางสู่ จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์อันน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบ ทั้งโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ชมอาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่ อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส (Jan Hus Monument) ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฉ้อราษฎ์ในคริสตจักร และถูกจับเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก ถัดไปคือ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Prague Astronomical Clock) เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาจะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่อ อาทิ Vanity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก เป็นต้น

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ชมโชว์พื้นเมืองและไวน์ไม่อั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL INTERNATIONAL, PRAGUE หรือเทียบเท่า
www.internationalprague.cz/en/

วันที่ 7ปราก – มิวนิค (เยอรมนี) – เฟราเอนเคียร์เช่อ – จตุรัสมาเรียน – อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง – ฟุซเซ่น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
(ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอคและเรอเนซองส์ เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค ผู้พัฒนาเมืองให้รุ่งเรืองจนกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดเมืองหนึ่ง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย  นำท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ ชมโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ เฟราเอนเคียร์เช่อ (Frauenkirche) สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค ผ่านชม ประตูชัยย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ หอสมุดแห่งชาติ โรงละครโอเปร่า จากนั้นเดินทางเข้าสู่ จตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งถือว่าเป็น หัวใจของเขตเมืองเก่าในยุคกลาง ที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลัทซ์มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensäule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่
(Neues Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ Glockenspiel หอระฆัง ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และอีก 1 รอบตอน 5 โมงเย็นในหน้าร้อน

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
**ขาหมูย่างกรอบสไตล์บาวาเรีย เสิร์ฟพร้อมเบียร์**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก LUITPOLDPARK HOTEL, FUSSEN หรือเทียบเท่า
www.luitpoldpark-hotel.de

วันที่ 8ฟุซเซ่น – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โอเบอร์อัมเมอร์เกา – มิวนิค

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง ชวานเกา (Schwangau) (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ไปยังจุดจอดรถเพื่อนั่งรถท้องถิ่น นำท่านเดินทางขึ้นสู่ตัวปราสาท ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบล้อมรอบ ชม สะพานมาเรียน (Marien Bridge) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่พระมารดาของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตรสู่ทางเข้าของปราสาท จากนั้นเข้าชมความงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างภายใต้บัญชาการของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 มีความงดงามจนแม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหลนำไปเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นฉากหลัง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย  เดินทางสู่ โอเบอร์อัมเมอร์เกา (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) หมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์แบบบาวาเรียที่ตัวบ้านมีการประดับด้วยภาพวาดแบบเฟรสโก้ หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องประเพณีการแกะสลักไม้ยาวนานกว่า 500 ปี และการแสดง the Passion Play เล่าเรื่องที่พระเยซูโดนตรึงกางเขน ซึ่งจัดแสดงขึ้นทุกๆ 10 ปี
เดินทางสู่มิวนิค (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MUNICH AIRPORT MARRIOTT HOTEL, MUNICH หรือเทียบเท่า
www.marriott.com

วันที่ 9มิวนิค –กรุงเทพฯ TG 925 (14.25 – 06.05 +1)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
(ใช้เวลาประมาณ 10.40 ชม.)

วันที่ 10เดินทางถึงกรุงเทพฯ

06.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ