ทัวร์นิวซีแลนด์ (N1_2) NEW ZEALAND NORTH ISLAND
6D 4N BY TG
ON ‘ JUL – SEP ‘ 17

ราคา
ราคา68,900 บาท
ราคา
ราคา68,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

103

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
68,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
41,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
58,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
35,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
51,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
31,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
14,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 04 - กรกฎาคม - 2017
  • จนถึง : 09 - กรกฎาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์

15.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 491

วันที่ 2 โอ๊คแลนด์ – ชมเมืองโอ๊คแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ – หอคอย สกาย ทาวเวอร์ (ด้านนอก) (ถ่ายภาพด้านนอก) – เขาอีเดน

12.05 น.     เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์ และ หอคอย “สกาย ทาวเวอร์” (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดด เด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ จากนั้นนำชม
เขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองโอ๊คแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
http://www.aucklandcityhotel.co.nz/

วันที่ 3โอ๊คแลนด์ – มาตามาตา – หมู่บ้านฮอบบิต – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET) ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้ำพุร้อน น้ำแร่ และบ่อโคลนเดือด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว น้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินและแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินจนได้สมญานาม “SULPHUR CITY” ผ่านชมทิวทัศน์อันเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีของแหล่งปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันกว้างใหญ่ นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมเมารี ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมกับชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมือง

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองที่ห้องอาหารของโรงแรมในสไตล์ HANGI DINNER (ฮังกิ) และชมโชว์ของชนเผ่าเมารี Hangi (ฮังกิ) คือ อาหารพื้นเมืองของชาวเมารีโดยวิธีการปรุงจะนำหินมาวางสุมเหนือกองไฟ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นนำหินไปวางในหลุมและนำตะกร้าใช้เนื้อสัตว์และผักห่อด้วยวัสดุที่เปียกมาวางบนก้อนหินอันร้อนระอุแล้วกลบด้วยดินซ้ำอีกชั้น ทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงอาหารก็จะสุกพร้อมรับประทาน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA LAKE HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
http://www.sudimahotels.com/lake-rotorua

วันที่4โรโตรัว – GOVERNMENT GARDEN – อโกรโดมฟาร์มโชว์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาโงโงทาฮา (เล่นลูจจ์ฟรี!) – เทาโป – น้ำตกฮูก้า – โรโตรัว

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายภาพด้านนอกเป็นที่ระลึกกับบาธเฮ้าส์หรือพิพิธภัณธ์โรโตรัว (The Bath House Museum) อาคารสีแดงสไตล์ทิวดอร์ เป็นสปาที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1908 ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์โรโตรัว จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ และเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมือง ด้านหน้าของอาคารเป็นสวน GOVERNMENT GARDEN จากนั้นนำท่านสู่ อโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่เดินเรียงรายบนเวที ให้ท่านชมการแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ สัมผัสความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ การรีดนมวัว และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาโงโงทาฮา ด้วยการนั่งกระเช้ากอนโดล่าดื่มด่ำกับความสวยงามของเมืองริมทะเลสาบบนโงโงทาฮา ต่อด้วยความสนุกสนานกับ การเล่นลูจจ์ (ฟรี! เล่นลูจจ์ท่านละ 1 รอบ) ตามทางคดเคี้ยว ผ่านอุโมงค์อันสุดหวาดเสียว ระยะทางกว่า 1,600 เมตร ซึ่งท่านจะตื่นเต้นและประทับใจมิรู้ลืม

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสกายไลน์ พร้อมชมวิวเมืองโรโตรัวแบบ
พาโนราม่า

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะเหนือ ริมทะเลสาบเทาโปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เทาโปนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะเหนือเมืองหนึ่งแล้ว ทะเลสาบเทาโปยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมตกปลาเทร้าท์อีกด้วย นำชม น้ำตกฮูก้า น้ำตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำที่ตกลงมาเฉลี่ยแล้ว 2 แสนลิตรต่อวินาที มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำไวกาโต้ซึ่งไหลมาจากทะเลสาปเทาโปโดยคำว่าฮูก้า ภาษาเมารีแปลว่าโฟม มีที่มาจากฟองที่ขาวอันเกิดจากการที่น้ำตกลงมานั่นเอง ให้ท่านได้ชม การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทและชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์ (การนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทและกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA LAKE HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
http://www.sudimahotels.com/lake-rotorua

วันที่ 5โรโตรัว – ไวโตโม – ถ้ำหนอนเรืองแสง –โอ๊คแลนด์ – ช้อปปิ้งถนนควีนส์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำ คืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ พร้อมชมความงามระหว่างทาง ถึงโอ๊คแลนด์ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย บนถนนควีนส์

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
http://www.aucklandcityhotel.co.nz/

วันที่ 6โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองโอ๊คแลนด์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.50 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

20.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ