ทัวร์ญี่ปุ่น(J29_2) TOTTORI KURASHIKI
6D 4N BY TG
ON ‘ 09 – 14, 23 – 28 SEP ‘ 17

ราคา
ราคา58,900 บาท
ราคา
ราคา58,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

106

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
59,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
40,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
53,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
36,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
47,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
32,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน

วันแรกวันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

20.30 น.     คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
23.45 น.      เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2โอซาก้า – อามาโนะฮาชิดาเตะ – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – วัดชิออนจิ – หมู่บ้าน ชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ

07.00 น.   ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นเดินทางไปยัง จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ (View Land) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (Bridge in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวซึ่งติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น มองเห็นอ่าวมิยาสึ ที่มีลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน จากนั้นนำท่านไปยัง วัดชิออนจิ (Chionji Temple) เป็น 1 ใน 3 วัดของญี่ปุ่นที่มีรูปปั้นสำคัญของเทพเจ้า Monju Bosatsu ซึ่งเป็นเทพแห่งสติปัญญา นักเรียนและประชาชนทั่วไปจึงนิยมมาขอพรเกี่ยวกับการเรียน ความสำเร็จทางวิชาการต่างๆ และยังนิยมซื้อเครื่องราง Omikuji

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านไปยัง หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) หมู่บ้านอนุรักษ์ที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ริมอ่าวอิเนะ ซึ่งจะสร้างอยู่ติดกันเรียงรายตลอดแนวยาวของชายฝั่งกว่า 200 หลัง เกิดเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดในญี่ปุ่น โดยบ้านแบบนี้เรียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) จุดเด่นเฉพาะตัวคือจะมีการทำบ้านยื่นออกไปในน้ำแล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน เหมือนกับเมืองเวนิสประเทศอิตาลี นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามของอ่าวอิเนะและความงดงามแปลกตาของหมู่บ้านชาวประมงสไตล์ฟูนะยะ นอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารนกนางนวลได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MIYAZU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.daiwaresort.jp/en/miyazu/
**หลังรับประทานอาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นในโรงแรม**

วันที่ 3อามาโนะฮาชิดาเตะ – คิโนซากิออนเซ็น – เมืองทตโตะริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย เนินทรายทตโตะริ – ยูโนะโกะ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม คิโนซากิออนเซ็น อีกหนึ่งเมืองออนเซ็นชื่อดังในแถวคันไซ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเฮียวโกะ ย่านบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เก่าแก่และบรรยากาศแสนสบายกับตัวเรือนไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่ตามทางเลียบคลองน้ำใสเส้นเล็กๆ ที่มีต้นหลิวเรียงรายผสานกับภาพของคนญี่ปุ่นในชุดยูกาตะมากมายมาเดินเล่น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย เนินทรายทตโตะริ เป็นพิพิธภัณฑ์ ทรายหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นซึ่งรวบรวมผลงานการแกะสลักที่ทำมาจากทรายมาจัดแสดง จะมีการเปลี่ยนหัวข้อของงานแสดงศิลปะจากทรายในทุกๆปี หลังจากนั้นนำท่านชม เนินทรายทตโตะริ ชมความมหัศจรรย์ของเนินทรายขนาดมหึมาที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากทรายที่ถูกพัดมาแล้วสะสมตัวมา จนกลายเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ เป็นจุดที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพได้ไกลแบบสุดลูกหูลูกตา**** นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม อาทิเช่น การขี่อูฐชมทัศนียภาพโดยรอบ การเล่นสไลด์เดอร์ เป็นต้น (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านใดสนใจ ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)***
นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUNOGO BON VOYAGA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.yunogo.bonvoyage.co.jp/
ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**หลังรับประทานอาหารค่ำเชิญท่าน ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นภายในโรงแรม **

วันที่4ยูโนะโกะ – โอกะยะม่า –สวนผลไม้ (องุ่น) - ศาลเจ้าคิบิทสึ (ร่วมพิธีหุงข้าวมงคล) – คุราชิกิ – เมืองโบราณ คุราชิกิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง สวนผลไม้ (เก็บองุ่น) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บ และลิ้มลองผลองุ่นเขียวไร้เมล็ด Shine Muscat จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย ศาลเจ้าคิบิทสึ ศาลเจ้าที่เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับเทพเจ้าที่เป็นที่มาของ Momotaro นิทานพื้นบ้านชื่อดังของญี่ปุ่น อาคารหลักเป็นสมบัติของชาติ ลักษณะโดดเด่นที่สุดของที่นี่คือทางเดินอลังการยาว 360 เมตร พิเศษ !! ให้ท่านร่วมพิธีหุงข้าวมงคล นารุคามะ เสริมความเป็นสิริมงคล

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านไปยัง ศาลเจ้าคิบิทสึ ศาลเจ้าที่เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับเทพเจ้าที่เป็นที่มาของ Momotaro นิทานพื้นบ้านชื่อดังของญี่ปุ่น อาคารหลักเป็นสมบัติของชาติ ลักษณะโดดเด่นที่สุดของที่นี่คือทางเดินอลังการยาว 360 เมตร พิเศษ !! ให้ท่านร่วมพิธีหุงข้าวมงคล นารุคามะ เสริมความเป็นสิริมงคล นำท่านสู่ เมืองโบราณคุราชิกิ (Kurashiki Bikan Historical Quarter) ซึ่งมีบ้านญี่ปุ่นโบราณสีขาวและต้นหลิวน้อยใหญ่เรียงรายริม Kurashiki River และบ้าน Kurashiki เป็นศูนย์กลางของขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANVIA OKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://granvia-oka.co.jp/

วันที่ 5โอคายาม่า – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือมาจากยุคสงคราม และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติ ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกว่าปราสาทนกกระสาขาว ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ซึ่งย่านช้อปปิ้งแห่งนี้เปรียบได้กับย่านชินจูกุของกรุงโตเกียวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่มีอย่างมากมาย สินค้านานาชนิด ไปจนถึงภัตตาคารอาหารที่เพียบพร้อม โดยให้อิสระกับท่านอย่างเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.hotelgranviaosaka.jp/

วันที่ 6โอซาก้า –ตลาดคุโรมง– อิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า      รัรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลายกอนอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae ไปทางใต้ราว 580 เมตร สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย      นำท่านไปยัง ห้างอิออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้ออาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของฝากและสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
17.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 09 - กันยายน - 2017
  • จนถึง : 28 - กันยายน - 2017