ทัวร์ญี่ปุ่น(J13_11) HOKKAIDO HAKODATE
7D 5N BY TG
ON ‘ 13 – 19 AUG ‘ 17

ราคา
ราคา69,900 บาท
ราคา
ราคา69,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

86

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
69,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
49,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
62,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
44,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
55,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
39,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
11,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 13 - สิงหาคม - 2017
  • จนถึง : 19 - สิงหาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทาง
23.45 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2ชิโตเซ่ –หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ(ด้านนอก) – โอตารุ – ยอดเขาเท็งกุ(นั่งกระเช้า) – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โอตารุ

08.30 น.     เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
นำท่านไปยัง หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝาก และยังมีช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขนาดรองรับได้ 30 คน ขึ้นสู่ ยอดเขาเท็งกุ ชมบรรยากาศและผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวอิชิคะริและเมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระซึ่งเหลืออยู่เพียงบนยอดเขานี้เพียงต้นเดียว จากนั้นนำท่านไปยัง โอตารุ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้น พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที นำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วย ฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
www.grandparkotaru.com

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3โอตารุ – สวนฟูกิดาชิ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โมโตะมาจิ – ศาลาประชาคมเมืองฮาโกดาเตะ(ด้านนอก) – จุชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ(นั่งกระเช้า) – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง สวนฟูกิดาชิ ชมน้ำพุ และลำธารน้ำแร่ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากหิมะที่ละลายลงมาจากยอดเขาโยเท ถ่ายรูปกับความสวยงามจากธรรมชาติ ของภูเขาไฟคู่แฝดของภูเขาไฟฟูจิอีกทั้งยังสามารถ ดื่มน้ำแร่ธรรมชาติเย็นฉ่ำจากที่นี่ได้อีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   ถึงเมืองฮาโกดาเตะนำท่านชม โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้ เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ นำท่านเดินทางสู่ โมโตะมาจิ ถนนที่มีทิวทัศน์สวยงามไม่เหมือนใครด้วยวัฒนธรรมต่างชาติและวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยถนนที่เป็นเนิน ทำให้มองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือและอาคารแบบตะวันตก เช่นโบสถ์ต่างชาติ อาคารกงสุลเก่าแก่ นำท่านชม ศาลาประชาคมเมืองฮาโกดาเตะ(ด้านนอก) อยู่บนเชิงเขาภายในสวนโมโตะมาจิ ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ตามสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลและอังกฤษคลาสสิค ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความสวยงาม จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของชาติ จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) ภูเขาที่สูง 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
www.kaiyo-tei.com

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่4ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) – ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) ฟาร์มหมีโชวะชินซัง – โนโบริเบทสึ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) หอคอยสูง 90 เมตร ด้านบนเป็นรูปห้าเหลี่ยม สร้างขึ้นในปี 2006 สามารถขึ้นไปชมวิวป้อมดาวห้าแฉกได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา ชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และลานจัดนิทรรศการ ป้อมโกะเรียวคะคุ พื้นที่แห่งนี้ที่เคยเป็นป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกตามสไตล์ตะวันกตกแห่งเดียวในญี่ปุ่นสาเหตุที่ทำรูปดาวเพื่อให้มีพื้นที่วางปืนใหญ่ได้มากกว่าปกติ จึงเรียกชื่อว่า โกะเรียวคะคุ หรือป้อมห้าแฉก ป้อมโกะเรียวคะคุถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 และเป็นจุดชมซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ.1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็น ปัจจุบัน ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้ บริเวณเชิงเขายังมี ฟาร์มหมี ซึ่งเป็นที่ อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบันและจะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น หลังจากนั้นนำท่านชม ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลสายพันธ์พื้นเมืองที่พบได้เยอะบนเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารัก พร้อมให้อาหารอย่างใกล้ชิด
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU SEKISUITEI HOTEL หรือเทียบเท่า
www.en.sekisuitei.com

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่ 5โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมูระ – มิตซุย เอาท์เล็ต – JR ทาวเวอร์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก ท่านจะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา จากนั้นนำท่านย้อนยุคไปกับ ดาเตะจิไดมูระ หมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ ภายในหมู่บ้าน ท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉม

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น จากนั้นนำท่านไปยัง JR ทาวเวอร์
อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ , ออฟฟิศ , จุดชมวิว T38 ศูนย์การค้าใต้ดิน มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ราเม็ง, รีพับลิค ซัปโปโร และ ร้านขายส่ง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

วันที่ 6ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด ทานุกิช้อปปิ้ง

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่สูง10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 จากนั้นไป ชมหอนาฬิกา(ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน หอนาฬิกาถูกสร้างและมีเสียงระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ นำท่านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ย่านช้อปปิ้งที่ ครบครัน ทั้งสินค้า ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

วันที่ 7ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ