ทัวร์ญี่ปุ่น(J05_13) TAKAYAMA AUTUMN SAKURA (ILLUMINATION)
8D 5N BY TG
ON ‘ 16 – 23 NOV ‘ 17

ราคา
ราคา68,900 บาท
ราคา
ราคา68,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

130

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
68,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
49,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
61,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
44,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
55,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
39,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
11,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 16 - พฤศจิกายน - 2017
  • จนถึง : 23 - พฤศจิกายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ

21.00 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่ 2นาโกย่า– โอบาระ – เทศกาลชมซากุระสี่ฤดูที่โอบาระ (สวนฟุเรไอ และ สวนเซ็นมิ ชิกิซากุระ โนะ ซาโตะ) – โครังเค – สวนนาบานาโนะซาโตะ (ชมสวนบีโกเนีย + เทศกาลประดับไฟ) – นาโกย่า

00.05 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินประจำชาติ สายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น.      เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนฟุเรไอ (Fureai Park) เป็นสวนสาธารณะที่สามารถชมทั้งดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีได้ในคราวเดียวซึ่งที่นี่จะมีต้น Shikizakura อยู่ถึงประมาณ 300 ต้น ซึ่งทุกๆเดือนพฤศจิกายนจะมีการจัดเทศกาล Obara Shikizakura อีกด้วย จากนั้นนำท่านไปยัง เซ็นมิ ชิกิซากุระ โนะซาโตะ (Senmi Shikizakura No Sato) เป็นจุดที่สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสี และ ซากุระบานได้สวยที่สุดซากุระที่สวนแห่งนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่า Shikisakura โดยจะบาน 2 ครั้งต่อปีคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านไปยัง โครังเค (Korankei) สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับที่ 1 ในแถบภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น ลักษณะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่มีการปลูกต้นเมเปิ้ลหลากสีสันทั้งแดงและเหลืองจำนวนราวๆ 4,000 ต้นเรียงรายอยู่รอบๆหุบเขา ซึ่งต้นเมเปิ้ลนี้ได้ถูกปลูกทีละต้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านไปยัง Nabana no Sato ชมสวนดอกไม้ที่ถูกจัดแสดงอย่างสวยงาม ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สามารถชมดอกไม้หลากหลายชนิด หนึ่งในไฮไลท์คือ สวนบีโกเนีย เป็นดอกไม้ที่สวยงามเฉพาะตัว ถูกจัดอยู่ในโรงเรือนปรับอากาศ เพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของต้นบีโกเนีย สวนดอกไม้นานาชนิดบนพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตร และสัมผัสเทศกาลสุดแสนโรแมนติก กับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ถูกจัดแต่งด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (จะเริ่มเปิดไฟตอน 6 โมงเย็น)

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (คืนเงิน 2,000 เยน / ท่าน)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.nagoya-h.tokyuhotels.co.jp/

วันที่ 3นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – มิโนะ – หุบเขาใบไม้เปลี่ยนสีโอยาดะ – หมู่บ้านชิรา คาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปสักการะ ศาลเจ้าอัตสึตะ ศาลเจ้าลัทธิชินโตตั้งอยู่กลางเมืองนาโกย่า เป็นศาลเจ้าสำคัญเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น รองจากศาลเจ้าอิเสะ จากนั้นนำท่านไปยัง หุบเขาใบไม้เปลี่ยนสีโอยาดะ หุบเขาเมเปิ้ลของศาลเจ้าโอยาดะมีต้นไม้ประมาณ 3,000 ต้นที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสีตัดกัลสีของศาเจ้าที่ตั้งอยู่บริเวณนั้น ทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามและเหมาะสมอย่างยิ่งในการเดินทางไปเยี่ยมชมความสวยงาม พร้อมกับเก็บภาพความทรงจำดีๆในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ช่วงที่น่าชมที่สุดคือช่วงกลางเดือนถึงปลายพฤศจิกายน)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับ เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโซ่ ’’
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.azumino.izumigo.co.jp

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นภายในโรงแรม **

วันที่4ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่า ซุนมาชิซูจิ – โอคุฮิดะกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ – ไร่ว่าซาบิ – มัตสึโมโต้

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้าที่เรียบง่ายเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลผลิตที่เก็บมาจากไร่สดๆของชาวบ้าน ท่าน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ ชมทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ภูเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ไร่วาซาบิ พืชที่นำมารับประทานเป็นอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆในเกือบทุกเมนูของอาหารญี่ปุ่น ท่านที่โปรดปราน วาซาบิ เป็นพิเศษห้ามพลาดเพราะท่านจะได้ชมต้นสดๆของวาซาบิ พร้อมเลือกซื้อ วาซาบิสดๆจากไร่แห่งนี้

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARUNOUCHI MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า
www.matsumoto-marunouchi.com/

วันที่ 5มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่าปราสาทอีกา

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านไปสักระ ศาลเจ้าเซ็นเก็น ศาลเจ้าศักสิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องมาสักการะ ณ ที่นี่ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศมาช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการจับจ่ายซื้อของแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น BURBERRY / COACH FACTORY / CK CALVIN KLEIN WATCHES หรือของเล่นจำพวกโมเดลกันดั้ม หรือตัวต่อของเลโก้
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
–ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และเมนูอาหารอื่นๆอีกมากมาย–
—พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น—

วันที่ 6ยามานาคาโกะ – เจดีย์ชูเรโตะ – งานเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ และ ถนนสายเมเปิ้ล – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านไปยัง เจดีย์ ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขา ที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงามเจดีย์นี้ ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น จากนั้นนำท่านไปยัง งานเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ และ ถนนสายเมเปิ้ล เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแถบภูเขาไฟฟูจิ โดยช่วงที่งดงามจะเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงหล่นลงมากองตามทางแม่น้ำปกคลุมจนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วบริเวณ (เทศกาลนี้จัดช่วงวันที่ 01 – 23 พฤศจิกายน)

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ ย่านธุรกิจชื่อดังที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับล้านในแต่ละวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอ ช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ !!!รวมไปถึงเครื่องสำอางสุดฮอตอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REMM ROPONGI HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.reem.jp/roppongi/

วันที่ 7โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – หอคอยโตเกียวสกายทรี ( ชมวิว ) Tembogalleria ความสูง 450 เมตร) - ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ – โอไดบะ – ช้อปปิ้ง ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าเมจิ ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิและพระมเหสี ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโยโยกิ (Yoyogi Park) จึงทำให้บริเวณของศาลเจ้านั้นมีต้นไม้ล้อมรอบ ร่มรื่นมาก คนญี่ปุ่นมักจะมาเดินเล่นและออกกำลังบริเวณนี้ ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถูกทำลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ศาลเจ้านี้อยู่ห่างจาก Harajuku Station และ Yoyogi Station ประมาณ 10 นาที สามารถเข้าได้ทั้งสองทาง บริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า เมื่อเดินผ่านเสาเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีต้นไม้อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest เมื่อเดินเข้ามาถึงด้านในจะรู้สึกสงบแตกต่างจากเมืองที่วุ่นวายด้านนอก ศาลเจ้าเมจินี้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่โดงดังในโตเกียว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้คนเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก ประมาณ 3 ล้านคน เพื่อมาส่วนมนต์แรกของปี (hatsumode) นอกจากนี้ยังเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในการจัดงานแต่งงานแบบชินโตดั้งเดิม นำท่านไปยังย่าน ฮาราจูกุ (Harajuku) เป็นย่านที่มีสีสันไม่แพ้ย่านอื่นในโตเกียว ย่านนี้เป็นย่านของวัยรุ่นญี่ปุ่น มีการแต่งชุดคอสเพลย์ตามตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ มีการแสดงดนตรี โชว์ความสามารถพิเศษให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชม ร้านค้า แหล่งชอปปิ้งในย่านนี้จะเน้นไปที่เสื้อผ้าแฟชั่นแบบวัยรุ่น และร้านกิ๊ฟช๊อปน่ารักๆ หลายร้านที่สามารถเดินดูกันได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree ชมวิว Tembogalleria ที่ความสูง 450 เมตร) เป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของโตเกียว ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะ (Asakusa) โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ รวมทั้งมีอควอเรียมอยู่ในนั้นด้วยโตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา ภายในชั้นแรกจะมีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร Musashi Sky Restaurant ซึ่งเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั้นญี่ปุ่นผสมฝรั่งเศสชั้นบนสุดของโตเกียวสกายทรี เรียกว่า Tembo Deck สูงถึง 450 เมตร ซึ่งเป็น Skywalk ที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ จากอาซากุสะ ล่องเรือไปเที่ยวเกาะโอไดบะ ชมวิวแสนโรแมนติกริมแม่น้ำสุมิดะ เพิ่มสีสันให้กับทริปโตเกียวได้เป็นอย่างดี โอไดบะย่านที่เกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แล้วสร้างเป็นแหล่งรวมทั้งศูนย์การค้าโรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆไว้มากมาย และยังเป็นจุชมวิวสะพานสายรุ้ง แห่งมหานครโตเกียวอีกด้วย ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกับเทพีสันติภาพจำลองและสะพานสายรุ้ง และ ช็อปปิ้งจุใจที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ สมควรแก่เวลานำท่านไปยัง สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 8สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น. เหินฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ