ทัวร์ญี่ปุ่น(J05_11) TAKAYAMA HERITAGE (FRUITS PICKING)
6D 4N BY TG
ON ‘ 08 – 13 SEP ‘ 17

ราคา
ราคา59,900 บาท
ราคา
ราคา59,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

81

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
59,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
39,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
53,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
35,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
47,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
31,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 08 - กันยายน - 2017
  • จนถึง : 13 - กันยายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ

20.00 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่ 2นาโกย่า– หมู่บ้านชิราคาว่า–ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

00.05 น.      ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินประจำชาติ สายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 644

08.00 น.       เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับ เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโซ่ ’’

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า จากนั้นนำท่าน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/

ค่ำ      นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นภายในโรงแรม **

วันที่ 3ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า –กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ– ไรวาซาบิ มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้าที่เรียบง่ายเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลผลิตที่เก็บมาจากไร่สดๆของชาวบ้าน หลังจากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ
ชมทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ภูเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญี่ปุ่น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ ไร่วาซาบิ พืชที่นำมารับประทานเป็นอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆในเกือบทุกเมนูของอาหารญี่ปุ่น ท่านที่โปรดปราน วาซาบิ เป็นพิเศษห้ามพลาดเพราะท่านจะได้ชมต้นสดๆของวาซาบิ พร้อมเลือกซื้อ วาซาบิสดๆจากไร่แห่งนี้ จากนั้นนำท่านไปยัง เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BUENA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.buena-vista.co.jp/th/

วันที่4มัตสึโมโต้ – สวนผลไม้ – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – โอชิโนะฮักไก – โกเท็มบะเอาท์เล็ตทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ สวนผลไม้ เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้สดๆจากต้น ผลไม้แต่ละชนิด จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาตามฤดูกาล จากนั้นนำท่านไปสักระ ศาลเจ้าเซ็นเก็น ศาลเจ้าศักสิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องมาสักการะ ณ ที่นี่

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีอีกด้วย จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศมาช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการจับจ่ายซื้อของแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น BURBERRY / COACH FACTORY / CK CALVIN KLEIN WATCHES หรือของเล่นจำพวกโมเดลกันดั้ม หรือตัวต่อของเลโก้
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
–ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และเมนูอาหารอื่นๆอีกมากมาย–
—พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น—

วันที่ 5ทะเลสาบยามานาคะโกะ- คามาคุระ – พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปยัง คามาคุระ เมืองชายฝั่งของจังหวัดคานางาวะ เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของญี่ปุ่น เมื่อ “มินาโมโตะ โยริโตโมะ” เลือกเมืองนี้ให้เป็นที่ตั้งรัฐบาลทหารของตนในช่วงปี ค.ศ.1192 และได้ปกครองญี่ปุ่นมาร่วมศตวรรษ โดยใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลาง และเมื่อถึงศตวรรษที่ 14 ยุครุ่งเรืองของคามาคูระก็เสื่อมลง อำนาจทั้งปวงจึงกระจายกลับไปยังเมืองต่างๆทั่วญี่ปุ่น ปัจจุบันนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็น “เกียวโตแห่งตะวันออก” และยังมีชายหาดที่มีผู้คนมาเที่ยวอย่างมากมายในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย นำท่านไปสักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ ภายในวัดโคโตคุอิน โดยประดิษฐานตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคูระ ด้วยความสูง 13.35 เมตร โดยเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น (องค์ที่สูงที่สุด อยู่ที่วัดโทไดจิ เมืองนารา) องค์ไดบุทสึนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1252 ทำด้วยบรอนซ์ทั้งองค์ เคยตั้งอยู่ในอารามไม้ใจกลางของวัด ต่อมาปลายศตวรรษที่ 15 เกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิในแถบนี้ จนทำลายตัวอารามทั้งหมด เหลือไว้เพียงองค์ไดบุสึตั้งเด่นเป็นสง่าตราบจนทุกวันนี้

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ ย่านธุรกิจชื่อดังที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับล้านในแต่ละวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอ ช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ !!!รวมไปถึงเครื่องสำอางสุดฮอตอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shinagawa/

วันที่ 6โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – นาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม วัดอาซากุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งต่อ ห้างอิออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.      เหินฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677

22.30 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ