ทัวร์ญี่ปุ่น(J03_17) TOKYO MANZA
5D 4N BY TG
ON ‘ 27 SEP – 01 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา56,900 บาท
ราคา
ราคา56,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

88

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
56,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
38,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
51,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
34,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
45,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
31,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 27 - กันยายน - 2017
  • จนถึง : 01 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพ - นาริตะ NH 806 (06.50-15.00) - ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ออนเซ็น

03.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

06.50 น.      เดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่
NH 806

15.00 น.      เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอาหารอื่นๆ อีกมากมาย ***
—พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 2ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – สวนองุ่น – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ มังซะ –ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีด้วย จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกันต่อกับ สวนองุ่น ซึ่งท่านจะได้เก็บและลิ้มรสองุ่นสดๆจากต้น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANZA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/manza/

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
— ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น—

วันที่ 3มังซะ - คุซัทสึ (ยูบาทาเกะ) – สวนหินโอนิโอชิดาชิ – คารุยซาว่า – คารุยซาว่าปรินซ์ เอาท์เล็ต – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังเมือง คุซัทสึ เป็นเมืองตากอากาศด้านน้ำพุร้อนที่เก่าแก่มีชื่อเสียงติดอันดับหนึ่งในสามของเมืองน้ำพุร้อนประเทศญี่ปุ่น สัญญลักษณ์ของเมืองนี้คือ ตาน้ำ ต้นทางของน้ำแร่ YUBATAKE ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุซัทสึ นำท่านชม ยูบาตาเกะ เป็นแหล่งน้ำร้อนกลางเมืองคุซัทสึ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมีลักษณะคล้ายที่กักน้ำพุร้อน มีเพื่อทำให้ระดับความร้อนของน้ำลดลงและสกัดเศษแร่ธาตุที่ตกตะกอนอยู่ก้นบ่อน้ำร้อนเอาไว้ก่อนที่จะแจกจ่ายให้กับเรียวกังต่างๆและห้องอาบน้ำสาธารณะ สามารถผลิตน้ำพุร้อนได้ถึง 4000 ลิตรต่อนาที จากนั้นนำท่านไปยัง สวนหิน โอนิโอชิดาชิ สวนหินที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟอาซามะในอดีตและแผ่ขยายไปทางด้านเหนือของภูเขาไฟโดยจะมีเส้นทางให้เดินชมวิวบริเวณรอบๆหุบเขาโอนิโอชิดาชิอีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าที่ คารุยซาว่าปรินซ์ เอาท์เล็ต ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการหาสินค้าราคาถูกหรือสินค้าหายากบางอย่างที่มีขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ติดกับทุ่งหญ้าขนาดใหญ่และทะเลสาบส่วนตัวที่พร้อมวิวภูเขา Asama เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ที่ผลิตทั้งในประเทศ และ นำเข้าจากต่างประเทศ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN PLAZA HOTEL KARUIZAWA หรือเทียบเท่า
https://www.hgp.co.jp/language/english/karuizawa

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
— ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น—

วันที่4คารุยซาว่า–ทาคาซากิ –ไดโมนยะ ( วาดหน้าตุ๊กตาดารุมะ) – คาวาโกเอะ – คาชิย่า โยโกะโซ – โตเกียว – ชิบจูกุ ช้อปปิ้ง

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่สถานที่ ทำตุ๊กตาดารุมะ หรือ ที่เรียกว่า “ไดโมนยะ” ที่ศูนย์หัตถกรรมที่ผลิตตุ๊กตา “ ทาคาซากิ ดารุมะ” ที่สืบทอดกันมาในประวัติยาวนานถึง 300 ปี สำหรับตุ๊กตาของทาคาซากิ จะมีการวาดนกกระเรียน(คิ้ว) และเต่า(หนวด) ที่เป็นสัญลักษณ์อายุยืนในญี่ปุ่น และเป็นที่ทราบกันว่าเป็นตุ๊กตานำโชค พิเศษ!! ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์วาดหน้าของตุ๊กตาดารุมะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาดารุมะที่ไม่ซ้ำใครเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นนำท่านสู่ คาวาโกเอะ ซึ่งอยู่จังหวัด ไซตามะ เมืองที่ได้รับการขานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ (Little Edo) สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าโบราณ ตั้งแต่สมัยเอโดะ สถาปัตยกรรมการออกแบบโดยต้นตำรับใน สมัยเอโดะ ปัจจุบันคาวาโกเอะก็ยังคงรักษาความเป็นเมืองเก่า ผสมกับความทันสมัยได้อย่างดี และพลาดไม่ได้ในการเดินเล่น ใน ตรอกขนมหวาน ชื่อว่า ตรอกคาชิยะโยโกะโช (ตรอกลูกกวาด) ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวาน ตั้งเรียงรายกันเยอะมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน ของดีของ เมืองคาวาโกเอะ ที่นำไปทำขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่น อบกรอบ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน
นำท่านเดินทางสู่ นครโตเกียว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ย่านธุรกิจชื่อดังที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับล้านในแต่ละวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอ ช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ !!!รวมไปถึงเครื่องสำอางสุดฮอตอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

วันที่ 5โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจุกุช้อปปิ้ง – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ NH805

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งอยู่ในเขตชิบูย่า เป็นศาลเจ้าที่ทำจากไม้และผู้สร้างอุทิศให้กับกษัตริย์เมจิและเชื้อพระวงศ์ โดยตัวศาลเจ้านั้น ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมของศาสนาชินโตอย่างแท้จริง และยังเป็นที่ยอดนิยมสำหรับคู่บ่าวสาวที่ชอบจัดงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ซึ่งบางครั้งท่านอาจโชคดี ได้ดูพิธีแต่งงาน อีกด้วย นำท่านไปยังแหล่งรวมสินค้าวัยรุ่นที่กิ๊บเก๋ ฮาราจูกุ ซึ่งเป็นจุดนัดรวมตัวของหนุ่ม ๆสาวๆ ชาวมหานครโตเกียว ซึ่งมีทั้ง ร้านเสื้อผ้า และ ร้านอาหารมากมาย โดยเฉพาะร้านเครปแบบฉบับ ORIGINAL ที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านเรามาก อีกทั้งท่านจะได้เห็นหนุ่มสาวชาวโตเกียวแต่งตัวเลียนแบบ ดารา นักร้อง หรือ แบบ COSPLAY ซึ่งเป็นการแต่งกายเลียนแบบตัวละครการ์ตูนญี่ปุ่น นักร้องวงร็อค ตัวละครในเกมส์ มาประชันกัน

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

18.15 น.      ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 805

23.35 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ