ทัวร์ญี่ปุ่น(J02_33) PANORAMA
6D 4N BY TG
ON ‘ 03 – 08 NOV ‘ 17

ราคา
ราคา55,900 บาท
ราคา
ราคา55,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

116

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
56,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
36,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
51,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
32,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
45,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
29,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 03 - พฤศจิกายน - 2017
  • จนถึง : 08 - พฤศจิกายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – โอซาก้า

19.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2 โอซาก้า –เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– ปราสาทนิโจ - วัดคินคาคุจิ – ฮามามัตสึ

07.00 น.   ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางไปยังปราสาทนิโจ ปราสาทสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น พราะราชวังนิโนะมะรุ ซากพระราชวังฮนมะรุ และ อาคารอื่นกับสวนอุทยานอีกหลายแห่ง จากนั้นนำท่านไปยัง วัดคินคะคุจิ หรือ วัดปราสาททอง ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทอง ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบ “เซน” เพื่อให้คนที่เข้าไปชมได้เห็นคติธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย อดีตที่นี่คือบ้านพักตากอากาศของโชกุน “อาชิคางะ โยชิมิทสึ” จากการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.act-okura.co.jp

วันที่ 3ฮามามัตสึ – ชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิสึโอกะ) – สะพานแขวนวิวฟูจิ มิชิม่า – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ไปยังจังหวัดชิสึโอกะโดยรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิสึโอกะ) รถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงติดอันดับโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว สะพานแขวนวิวฟูจิ มิชิม่า เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวถึง 400 เมตร ทำให้ชนะสะพานแขวนอันเดิมคือ โคโคโนะเอะยูเมะ ที่เคยครองสถิติสะพานแขวนคนข้ามที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นไฮไลน์ของสะพาน Mishima Skywalk เป็นวิวทิวทัศน์ ที่สามารถมองเห็นภูเขาฟูจิและบริเวณโดยรอบยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิหากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ จากนั้นนำท่าน นั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอาหารอื่นๆ อีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่4ทะเลสาบยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก–ศาลเจ้าเซ็นเก็น - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีด้วย นำท่านไปยัง ศาลเจ้าเซ็นเก็น ศาลเจ้าศักสิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะที่ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวจะต้องมาสักการะที่นี่

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ได้รับรองจากองค์กร UNESCO ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งนับว่าเป็นมรดกแห่งที่ 17 ได้เวลาอันสมควรนำท่าน สู่ มหานครโตเกียว อิสระ ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ย่าน ช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางสุดฮอทอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSESK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shinagawa/

วันที่ 5 โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย     เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shinagawa/

วันที่ 6โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังวัดอาซากุซะ สักการะวัดเก่าแก่ สัญลักษณ์ของเมืองโตเกียว ที่ประดิษฐ์ของเจ้าแม่กวนอิมทองคำ และถนนสายช็อปปิ้ง ” นากามิเสะ”

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ