ทัวร์ญี่ปุ่น(J01_30) PANORAMA DELUXE
7D 5N BY TG
ON ‘ 29 NOV – 05 DEC ‘ 17

ราคา
ราคา67,900 บาท
ราคา
ราคา67,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

127

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
67,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
48,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
61,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
43,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
54,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
38,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
11,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 29 - พฤศจิกายน - 2017
  • จนถึง : 05 - ธันวาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.      เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโกะ – ป่าไผ่ – วัดเท็น ริวจิ (ชมสวน) – นาโกย่า – นาบะนาโนะซาโตะ (สวนบีโกเนีย + เทศกาลประดับไฟ)

07.00 น.   ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่อาราชิยาม่า นำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโกะ ชมธรรมชาติสองข้างทาง โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ถ้าวันไหนอากาศดี รถไฟที่ใช้วิ่งจะเป็นรถไฟเปิดหลังคา ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด สำหรับฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้จะเป็นสีเขียวสดใส ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง เหลือง ส้ม สำหรับในช่วงฤดูหนาว ตลอดทางจะได้เห็นหิมะปกคลุมใบไม้ดูแปลกตา มีทิวทัศน์อันงดงามแตกต่างกันไปทุกฤดูกาล

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินชม ป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน นำท่านชมวัดเทนริวจิ (ชมสวน) หนึ่งในห้าวัดพุทธนิกายเซ็นที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิ โดยจุดประสางค์สำคัญของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อใช้ในการบูชาดวงพระวิญญาณของจักรพรรดิโกะ โดไก สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือสวนโซเงนจิ เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หน้าวิหารวัด ได้รับการออกแบบโดยภูมิสถาปนิกชื่อดังแห่งยุคนามว่ามุโซโซเอกิ มาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงความคลาสสิคและความขลังไว้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากบริเวณนี้จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจนเช่นกัน จากนั้นนำท่านไปยัง Nabana no Sato ชมสวนดอกไม้ที่ถูกจัดแสดงอย่างสวยงาม ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สามารถชมดอกไม้หลากหลายชนิด หนึ่งในไฮไลท์คือ สวนบีโกเนีย เป็นดอกไม้ที่สวยงามเฉพาะตัว ถูกจัดอยู่ในโรงเรือนปรับอากาศ เพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของต้นบีโกเนีย สวนดอกไม้นานาชนิดบนพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตร และสัมผัสเทศกาลสุดแสนโรแมนติก กับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ถูกจัดแต่งด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (จะเริ่มเปิดไฟตอน 6 โมงเย็น)

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (คืนเงิน 2,000 เยน / ท่าน)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.nagoya-h.tokyuhotels.co.jp/

วันที่ 3นาโกย่า – มิโนะ – ภูเขาใบไม้เปลี่ยนสีโอยาดะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า ย่านซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง หุบเขาใบไม้เปลี่ยนสีโอยาดะ หุบเขาเมเปิ้ลของศาลเจ้าโอยาดะมีต้นไม้ประมาณ 3,000 ต้นที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสีตัดกัลสีของศาเจ้าที่ตั้งอยู่บริเวณนั้น ทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามและเหมาะสมอย่างยิ่งในการเดินทางไปเยี่ยมชมความสวยงาม พร้อมกับเก็บภาพความทรงจำดีๆในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ช่วงที่น่าชมที่สุดคือช่วงกลางเดือนถึงปลายพฤศจิกายน) นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับ เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโซ่ ’’

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่าน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่
นำท่านเข้าสู่ที่พัก OKADA RYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.okadaryokan.com/

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่4ทาคายาม่า – กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ – ไร่วาซาบิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้น กระเช้าชินโฮทากะ ชมทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ภูมิภาคโอคุฮิดะ และ ยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ภูเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ไร่วาซาบิ พืชที่นำมารับประทานเป็นอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆในเกือบทุกเมนูของอาหารญี่ปุ่น ท่านที่โปรดปราน วาซาบิ เป็นพิเศษห้ามพลาดเพราะท่านจะได้ชมต้นสดๆของวาซาบิ พร้อมเลือกซื้อ วาซาบิสดๆจากไร่แห่งนี้

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 5ทะเลสาบยามานาคะโกะ –หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – นั่งรถไฟชินคันเซ็น - (โอดาวาระ– ชินจูกุ) – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิหากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ขบวน รถไฟชินคันเซ็นจากสถานี โอดาวาระ รถไฟหัวกระสุนที่ทำความเร็วสูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีรถไฟโตเกียว เพื่อเดินทางเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ROKKUSEN ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุดหรู เต็มอิ่มกับเมนูหลากหลาย ทั้งเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยม ขาปูยักษ์ อาหารทะเลสดใหม่ และ เมนูอื่นๆอีกมากมาย พิเศษเต็มอิ่มกับ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp

วันที่ 6โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp

วันที่ 7โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ