ทัวร์ญี่ปุ่น(J01_28) PANORAMA DELUXE
7D 5N BY TG
ON ‘ 13 – 19 NOV ‘ 17

ราคา
ราคา67,900 บาท
ราคา
ราคา67,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

123

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
67,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
48,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
61,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
43,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
54,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
39,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
11,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 13 - พฤศจิกายน - 2017
  • จนถึง : 19 - พฤศจิกายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ - โอซาก้า

20.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.      เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอสึ

07.00 น.   ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ซึ่งภายในปราสาทจะมีนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโชกุนฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ผู้ซึ่งมีคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น เที่ยวชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมือง ประดิษฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ สนุกกับการให้อาหารฝูงกวางนับร้อยตัวซึ่งเชื่อว่ากวางเหล่านี้ เป็นบริวารของเทพเจ้า จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OTSU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/otsu/

วันที่ 3โอสึ - เกียวโต - อาราชิยาม่า - รถไฟโทร็อคโกะ - ป่าไผ่ -วัดเท็นริวจิ - สะพานโทเก็ทสึเคียว - ถนนประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด - เอะนะเคียว - ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่อาราชิยาม่า นำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโคะ ชมธรรมชาติสองข้างทาง โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ถ้าวันไหนอากาศดี รถไฟที่ใช้วิ่งจะเป็นรถไฟเปิดหลังคา ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด สำหรับฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้จะเป็นสีเขียวสดใส ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง เหลือง ส้ม สำหรับในช่วงฤดูหนาว ตลอดทางจะได้เห็นหิมะปกคลุมใบไม้ดูแปลกตา มีทิวทัศน์อันงดงามแตกต่างกันไปทุกฤดูกาลสถานที่สำคัญ จากนั้นนำท่านเดินชม ป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน วัดเทนริวจิ หนึ่งในห้าวัดพุทธนิกายเซ็นที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิ โดยจุดประสางค์สำคัญของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อใช้ในการบูชาดวงพระวิญญาณของจักรพรรดิโกะ โดไก สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือสวนโซเงนจิ เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หน้าวิหารวัด ได้รับการออกแบบโดยภูมิสถาปนิกชื่อดังแห่งยุคนามว่า มุโซ โซเอกิ มาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงความคลาสสิคและความขลังไว้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน เช่นกัน จากนั้นนำท่าน
ชมสะพานโทเก็ทสึเคียว(สะพานข้ามจันทร์) สะพานที่สวยงามและถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำทุกท่านย้อนเวลาเข้าสู่เส้นทางสายประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคือ ถนนสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด (MAGOME) อดีตเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อเมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) และ เมืองเกียวโต เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายประวัติศาสตร์โทไคโด ถนนเส้นนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผู้ที่สัญจรผ่าน ด้วยร้านค้าและที่พักละลานตาตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันถนนเส้นนี้ยังคงหยุดเวลาให้อยู่กับที่ เช่นอดีตที่ผ่านมา ร้านค้ายังคงทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับสมัยก่อน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ENAKYO KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
www.enakyo.co.jp/

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่4เอะนะเคียว - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ถนนสายต้นเมเปิ้ล - ทะเลสาบยามานาคะโกะ- ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่าน ไปยัง กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมวิวบนความสูง1,075เมตร โดยจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวาคุจิในแบบ 360 องศา กระเช้าและจุดชมวิวถูกตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนน่ารักๆอย่างกระต่ายและแรคคูน
**หมายเหตุ : กระขึ้นอยู่กัยสภาพอากาศ ถ้าลมแรงมีพายุกระเช้าจะไม่สามารถขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าขึ้นกระเช้าให้แทน
จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับ “ถนนสายต้นเมเปิ้ล” เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในแถบภูเขาไฟฟูจิ โดยช่วงที่งดงามจะเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงหล่นมากองตามทางแม่น้ำปกคลุมจนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วบริเวณ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 5ทะเลสาบยามานาคะโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศาลเจ้าเซ็นเก็น- นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โอดาวาระ - ชินจูกุ) - ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ได้รับรองจากองค์กร UNESCO ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งนับว่าเป็นมรดกแห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น ศาลเจ้าศักสิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะที่ชาวบ้าน และ นักท่องเที่ยวจะต้องมาสักการะ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     สมควรแก่เวลานำท่านสู่ขบวน รถไฟชินคันเซ็นจากสถานี โอดาวาระ รถไฟหัวกระสุนที่ทำความเร็วสูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีรถไฟโตเกียว เพื่อเดินทางเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shiagawa/

วันที่ 6โตเกียว - ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shiagawa/

วันที่ 7โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - นาริตะ - ช้อปปิ้งห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ