ทัวร์ญี่ปุ่น (J30_3) TOKYO-TOHOKU AUTUMN
7D 4N BY TG
ON ‘ 21 – 27 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา68,900 บาท
ราคา
ราคา68,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

154

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
68,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
47,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
61,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
43,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
55,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
38,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 21 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 27 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – นาริตะ

19.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น.       เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่ 2สนามบินนาริตะ – ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค (ชมเนินโคเคีย) - นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพาน ชินเคียว – คินุงาวะ – ออนเซ็น

08.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เดินทางไปยัง ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค เป็นสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาโคเคีย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร พันธ์ไม้ที่จัดแสดงจะผลัดเปลี่ยนกันบานตลอดทั้งปีในช่วงปลายกันยายน – ตุลาคม บนภูเขาจะปกคลุมด้วยพุ่มโคเคียที่เปลี่ยนเป็นสีแดง (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ)เมืองนิกโก้ นำท่านไปยัง ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมระหว่างพุทธกับชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมายเช่น มังกร 100 หัว แมวนอนหลับ และ มังกรหัวเราะ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      เมืองนิกโก้ นำท่านไปยัง ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมระหว่างพุทธกับชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมายเช่น มังกร 100 หัว แมวนอนหลับ และ มังกรหัวเราะท่านได้ชมได้ ณ ที่แห่งนี้ นำท่านไปยัง สะพานชินเคียว คือสะพานศักดิ์สิทธิ์ เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวนี้สร้างในปี 1636 และเป็นหนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
www.kinugawa.co.jp/plaza/

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
—- ผ่อนคลายกับอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3คินุงาวะ – มินามิ ไอสึ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – ไอสึ วากามัตสึ – ปราสาทสึรุกะ – สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) – เซ็นได

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ อดีตเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรางหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านไปยัง ปราสาทซึรุงะ ตั้งอยู่ที่เมืองไอสึ – วะคะมะซึ จังหวัดฟุกุชิม่า สร้างขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1384 โดยตระกูลอะชินะ ปัจจุบัน ปราสาทซึรุงะ ถูกจัดเป้นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ปราสาทแห่งนี้ถ้าแปลตามความหมาย จะได้ชื่อว่า ปราสาทนกกระเรียน จากนั้นนำท่านไปยัง สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มลองรสแอปเปิ้ลขึ้นชื่อของญี่ปุ่นสดๆจากต้น

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่ HOTEL METROPOLITANT SENDAI หรือเทียบเท่า
http://www.sendai.metropolitan.jp/

วันที่4เซ็นได - ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Fox Village) –วัดภูเขายามาเดระ (Yamadera Temple) – หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง – เซ็นได ช้อปปิ้ง อิจิบังโจ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Fox Village) – ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยางิ มีสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธ์ สุนัขจิ้งจอกที่นี่เลี้ยงอย่างอิสระในเขตอนุรักษ์สามารถเข้าเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด คนญี่ปุ่นเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ในเทพนิยายและตำนานมากมายของญี่ปุ่น แต่สาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเพราะสุนัขจิ้งจอกของที่นี่มีความน่ารักและสายตาที่ขี้อ้อนจนคุณต้องหลงรัก จากนั้นนำท่านไปยัง วัดภูเขายามาเดระ (Yamadera Temple) เป็นวัดของนิกายเทนไดที่สวยงามตั้งอยู่ในภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของยามากาตะ มีอายุมากว่า 1,000 ปี มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ริชชะคุจิ (Risshakuji) แปลว่า วัดภูเขา เนื่องจากพื้นที่ของวัดครอบคลุมถึงบนเนินเขาลาดชัน ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สวยงามได้อย่างชัดเจน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านไปยัง หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง (Ginzan Onsen) เมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่สวยงาม เรียกังของที่นี่เป็นสไตล์ดั้งเดิม ที่เป็นคาคารไม้ 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทำให้รู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในอดีต และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ดังของญี่ปุ่น โอชิน แล้วก็เป็นหมู่บ้านแรงบันดาลใจของคุณ Hayao Miyazaki ในการเอามาทำเรื่องแอนิเมชั่นดังเรื่อง Spirited Away จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งดังเมืองเซ็นได อิจิบังโจ เป็นถนนสายช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นศูนย์รวมร้านค้าต่างๆมากมาย เช่นร้านอาหาร เสื้อผ้า รองเท้า ร้านขายของฝาก ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายหนังสือ เป็นต้น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่ HOTEL METROPOLITANT SENDAI หรือเทียบเท่า
http://www.sendai.metropolitan.jp/

วันที่ 5เซ็นได – ล่องเรือเกบิเคย์ – ฮิไรซูมิ – วัดซูซอนจิ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น(เซ็นได–ชินากาว่า)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศไป ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเคย์ เส้นทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งจังหวัดอิวะเตะ เกบิ(Geibi) หมายถึง จมูกราชสีห์ สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหินผาที่มีรูปร่างแตกต่างกันไป และหินรูป เกบิ นี่เองที่เป็นที่มาของชือ เกบิเคย์

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านไปยังวัดซูซอนจิ วัดนิกายเทนได (นิกายที่มาจากประเทศจีน) ภายในตัววัดเป็นที่เก็บรักษาคอนจิคิโดะ (Golden Hall) ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกับ ศาลาทองคินคะคุจิ ของเมืองเกียวโต เพราะเป็นอาคารที่หุ้มด้วยทองเหมือนกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า เป็นที่แรกในโทโฮคุที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 2011 นำท่านนั่ง รถไฟชินคันเซ็น นั่งรถไฟหัวกระสุน ชินคันเซ็น เข้าสู่มหานครโตเกียว (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม.)

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

วันที่ 6โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ(Meiji Shrine)ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิและพระมเหสี ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโยโยกิ (Yoyogi Park) จึงทำให้บริเวณของศาลเจ้านั้นมีต้นไม้ล้อมรอบ ร่มรื่นมาก คนญี่ปุ่นมักจะมาเดินเล่นและออกกำลังบริเวณนี้ ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถูกทำลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านไป ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ เป็นย่านที่มีสีสันไม่แพ้ย่านอื่นในโตเกียว ย่านนี้เป็นของย่านวัยรุ่นญี่ปุ่น มีการแต่งชุด คอสเพลย์ มีการแสดงดนตรี โชว์ความสามารถพิเศษให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชม แหล่งช้อปปิ้งในย่านนี้จะเน้นไปที่เสื้อผ้าแฟชั่นแบบวัยรุ่น และร้านกิ๊ฟช้อปน่ารักๆ หลายร้านที่สามารถเดินดูกันได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นร้านร้อยเยน แบรนด์เนม ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านไปยังสนามบินฮาเนดะ

วันที่ 7สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

04.50 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ