ทัวร์ญี่ปุ่น (J16_10) TAKAYAMA KAMIKOCHI
6D 4N BY TG
ON ‘ 28 OCT – 02 NOV ‘ 17

ราคา
ราคา59,900 บาท
ราคา
ราคา59,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

99

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
59,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
39,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
53,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
35,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
47,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
31,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 28 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 02 - พฤศจิกายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – นาโกย่า

20.00 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่ 2นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ทดลองทำตุ๊กตา ซารุโบโบะ – ออนเซ็น

00.05 น.    เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินประจำชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

08.00 น.      เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแลศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) หมู่บ้านสไตล์กัสโช ซึ่งเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นแท้ๆและยังได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งบ้านสไตล์นี้ จะมีความยาว 18 เมตร และ กว้าง 10 เมตร โดยโครงสร้างของบ้านจะสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในฤดูหนาวได้อย่างสบาย และเหตุผลที่บ้านสไตล์นี้ ถูกเรียกว่า “กัสโช” เพราะหลังคาของบ้านนั้นจะคล้ายสองมือของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นท่านยัง ได้เพลินกับปลาคาร์ฟที่ว่ายไปตามลำธารที่ไหลผ่านเข้าหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นนำทดลองทำ ตุ๊กตาซารุโบโบะ (Sarubobo) ตุ๊กตาซารุโบโบะถือเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองทาคายาม่าในสมัยก่อนคุณย่า คุณยายจะทำตุ๊กตานี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการอวยพรลูกสาวให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่งงานและให้หลานๆเล่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.associa.com

ค่ำ      นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***ผ่อนคลายกับสปาญี่ปุ่นแบบต้นตำรับที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ – กรเช้าไฟฟ้าชิน โฮทากะ – สะพานคัปปาบาชิ – มัตสึโมโต้

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้าที่เรียบง่ายเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลผลิตที่เก็บมาจากไร่สดๆของชาวบ้าน จากนั้นนำท่าน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้าทาเทะยาม่าคุโรเบะ ข้ามเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางพยุงสายเคเบิล ชมวิวแอลป์ญี่ปุ่นและทะเลสาบสีหยกที่เขื่อนคุโรเบะแบบพาโนรามาซึ่งเป็นความงดงามหาที่เปรียบไม่ได้บนเส้นทางสายแอลป์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม สะพานคัปปาบาชิ (Kappa Bridge) เป็นสะพานแขวนที่อยู่เหนือแม่น้ำอาซุสะ (Azusa River) ใจกลางของคามิโกจิ ห่างออกจากสถานีรถบัสไปไม่ไกลนัก รอบๆสะพานเป็นที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BUENA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.buena-vista.co.jp

วันที่4มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – สวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) – โกเท็มบะเอาท์เล็ต ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและติด 1 ใน 3 ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ นำท่านไปยัง สวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล และชิมผลไม้สดๆ จากต้น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านไปช้อปปิ้งที่ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี้ ร้านค้าที่ยังมีบริการ Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.mihanagroup.jp

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 5ทะเลสาบยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก – ถนนสายต้นเมเปิล Momiji Kairo โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนสายต้นเมเปิล Momiji Kairo เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแถบภูเขาไฟฟูจิโดยช่วงที่งดงามจะเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงหล่นลงมากองตามทางแม่น้ำปกคลุมจนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วบริเวณ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ช่วงเวลาแห่งสีสัน ความทันสมัย และการช้อปปิ้ง ณ. ย่านชินจูกุ ย่านธุรกิจชื่อดังที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับล้านในแต่ละวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางสุดฮอท อย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

วันที่ 6โตเกียว – วัดนาริตะ– ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังวัดนาริตะ วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอนจุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูป ฟูโดเมียวโอ เทพชั้นสูงของลัทธินี้ ตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะ รวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งก่อนกลับที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น. เหินฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ