ทัวร์ญี่ปุ่น (J15_22) HOKKAIDO – SOUNKYO AUTUMN
6D 4N BY TG
ON ‘ 21 – 26 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา57,900 บาท
ราคา
ราคา57,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

93

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
57,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
34,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
52,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
30,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
46,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
27,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 21 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 26 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทาง

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2ชิโตเซ่ – NORTHERN HORSE PARK – บิเอะ – น้ำตกฮิโรฮิเงะ – บ่อน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – ออนเซ็น

08.30 น.    เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
นำท่านเดินทางไปดู Northern Horse Park สวนม้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมความน่ารักและแสนรู้ของม้าโพนี่ ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี สำหรับท่านที่ต้องการนั่งรถม้า หรือ ขี่ม้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ติดต่อไกด์)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านชม น้ำตกชิโรฮิเงะ น้ำตกที่ติด 1 ใน 5 ของน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด มีความสูงประมาณ 30 เมตร น้ำตกแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นน้ำบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ำบิเอะและยังมีความโดดเด่นของสีของแม่น้ำที่เป็นสีฟ้าอมเขียวเกิดขึ้นจากแร่โคบอลต์นั่นเอง นำท่านไปยัง บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) บ่อน้ำสีฟ้าแห่งเมืองบิเอ เพิ่งจะเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ. 1988 ไหลเข้าสู่เมืองเอกลักษณ์ที่สำคัญของบ่อน้ำที่นี่ คือ ก้นบ่อน้ำจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้น้ำมีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส ท่ามกลางตอไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ำเป็นความงามที่มีมนต์เสน่ห์ไปอีกแบบ นำท่านไปยัง น้ำตกกิงกะ สายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเล็กๆสีขาวเหมือนเส้นด้ายและ น้ำตกริวเซ เป็นน้ำตกสายใหญ่ไหลด้วยความแรงเพียงสายเดียว และน้ำตกทั้งสองได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซัง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า
www.hotel-taisetsu.com
**ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3โซอุนเคียว – กระเช้าลอยฟ้า (Kurodake Ropeway) – คามิกาว่าไอซ์ พาวิเลียน – อาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โจซังเค – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง กระเช้าลอยฟ้า (Kurodae Ropeway) ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** กระเช้าลอยฟ้าโซอุนเคียว ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ (Daisetsuzan National Park) สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 101 ที่นั่ง พาขึ้นไปถึงชั้นที่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ (Kurodake Ravine) โดยใช้เวลา 7 นาที และใช้เวลาไป – กลับ 20 นาที หมายเหตุ: กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนักเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าบริการแทน
นำท่านไปยัง คามิกาว่า ไอซ์พาวิลเลี่ยน สถานที่แห่งนี้เป็นแห่งแรกของโลกที่จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความเย็น แบบสุดขั้ว และสามารถสัมผัสหิมะได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่คือ ห้องลมจำลองอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส และ ชมคลีโอเน่ (Sea Angle) หรือ นางฟ้าแห่งท้องทะเล สัตว์น้ำเมืองหนาวที่โด่งดังในญี่ปุ่น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยใน หมู่บ้านราเมน (คูปองเงินสด 1,500 เยน)
หมู่บ้านราเมนเป็นที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจำนวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งมีประวัติยาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซะฮิคะวะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในบริเวณหมู่บ้านราเมนยังมีศูนย์การค้าและศาลเจ้าเพื่อให้คู่รักมาอวยพรอีกด้วย

บ่าย   จากนั้นนำท่านไปเมืองอาซาฮิยาม่า นำชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ท่านจะได้พบกับสัตว์มากมายหลายสายพันธ์ โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันไปตามช่วงฤดูกาล อาทิ ลิงภูเขา นกเพนกวิน หมีขาว และนกนาๆชนิด เป็นต้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JOZANKEI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
www.granj.co.jp

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังรับประทานอาหารค่ำให้ท่านพักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

วันที่4โจซังเค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โอตารุ – คลองโอตารุนาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ยอดเขาเท็งกุ (นั่งกระเช้า) – ซัปโปโร – ทานุกิ ช้อปปิ้ง

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระ สะพานแห่งนี้ถือเป็นจุดชมดอกไม้เปลี่ยนสี ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด เมื่อถึงฤดูกาลจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาสัมผัสและชื่นชมความสวยงามของวิวแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1, 140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของ เมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้น พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขนาดรองรับได้ 30 คน ขึ้นสู่ ยอดเขาเท็งกุ ชมบรรยากาศและผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวอิชิคะริและเมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระซึ่งเหลืออยู่เพียงบนยอดเขานี้เพียงต้นเดียว ต่อด้วยช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ ย่านช้อปปิ้งที่ครบครันทั้งสินค้า ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

วันที่ 5ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านช็อกโกแลต (ด้านนอก) - มิตซุยเอาท์เล็ต – อิออน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 นำท่านไปยัง หอนาฬิกา(ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ นำท่านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ นำท่านไปยัง หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก สามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      ให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น ช้อปปิ้งกันต่อที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

วันที่ 6ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ