ทัวร์ญี่ปุ่น (J15_20) HOKKAIDO SOUNKYO SUMMER
6D 4N BY TG
ON ‘ 22 – 27 AUG ‘ 17

ราคา
ราคา57,900 บาท
ราคา
ราคา57,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

99

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
57,900
บาท /ท่าน



ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
37,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
52,500
บาท /ท่าน



ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
33,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
46,500
บาท /ท่าน



ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
29,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 22 - สิงหาคม - 2017
  • จนถึง : 27 - สิงหาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทาง

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2ชิโตเซ่ – NORTHERN HORSE PARK – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ทานุกิ ช้อปปิ้ง – ยอดเขาโมอิวะ ไนท์ วิว (กระเช้า – เคเบิ้ล)

08.30 น.    เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
นำท่านเดินทางไปดู Northern Horse Park สวนม้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมความน่ารักและแสนรู้ของม้าโพนี่ ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี สำหรับท่านที่ต้องการนั่งรถม้า หรือ ขี่ม้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ติดต่อไกด์)

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านไปยัง หอนาฬิกา (ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ย่านช้อปปิ้งที่ ครบครัน ทั้งสินค้า ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางไป Mount Moiwa เป็นหนึ่งในภูเขาเล็กๆในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองซัปโปโร ภูเขาแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับการชมวิวของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินเป็นต้นไป ขึ้นสู่ยอดเขาโดยนั่งกระเช้าขึ้นไปที่ระดับความสูง 3 ใน 4 ของภูเขา จากนั้นเปลี่ยนมา นั่งมินิเคเบิ้ลคาร์ เพื่อขึ้นไปยังสถานีด้านบนยอดเขา บนยอดเขามีดาดฟ้าชมวิว ร้านอาหาร The Jewel ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองซัปโปโร

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp

วันที่ 3ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) – โอตารุ – ยอดเขาเท็งกุ (กระเช้าไฟฟ้า) – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก สามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 30 คน ขึ้นสู่ ยอดเขาเท็งกุ ซึมซับบรรยากาศและผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวอิชิคะริและเมืองโอตารุ และถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระซึ่งเหลืออยู่เพียงต้นเดียว บนยอดเขาแห่งนี้

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   จากนั้นนำท่านไปยัง โอตารุ อดีตเมืองท่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแห่งโรแมนติกเมืองหนึ่งในญี่ปุ่น พาท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนช่วงปี ค.ศ. 1920 อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้นพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ทำให้เกิดมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก 15 นาที และนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สำหรับท่านที่สนใจจะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน) นำท่านไปช็อปปิ้ง ที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
www.parkhotelgroup.com/otaru/

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่4โอตารุ – ฟุราโน่ – โรงงานผลิตชีส (FURANO CHEESE FACTORY) – สวนดอกไม้ ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็คเตอร์ชมสวน) – ฟาร์มอัลปากา – บุฟเฟ่ต์เมล่อน – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – อาซาฮีคาว่า

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตชีส เมืองฟุราโน่ เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดของ ฮอกไกโด ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตลอดจนลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดต่างๆ กันถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดำ (Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก ( พิเศษ! ให้ท่านได้สนุกกับการทำไอศกรีมด้วยตัวเอง ) จากนั้นนำท่านไป ชมสวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็คเตอร์ชมสวน) เนิน 4 ฤดู ชิกิไซโนะโอกะตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ มีพื้นที่กว้างขวางถึง 7 เอเคอร์ ในช่วง Green Season คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้ที่นี่ เพราะเป็นช่วงที่มีดอกไม้ต่างๆ มากมายทยอยแข่งกันเบ่งบาน เช่นดอกทิวลิปในช่วงเดือนพฤษภาคม ไอซ์แลนด์ปอปปี้ในเดือนมิถุนายน ลาเวนเดอร์เดือนกรกฏาคม และดอกคอสมอสในเดือนมิถุนายน นำท่านชม ฟาร์มอัลปาก้า ชมความน่ารักของอัลปาก้า สัตว์ที่หน้าตาเหมือนอูฐ มีกีบเท้าเหมือนวัว และ ผมยาวรุงรัง ให้ท่านได้ถ่ายภาพและให้อาหารตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ลิ้มลองกับผลไม้ตามฤดูกาล บุฟเฟ่ต์เมล่อน ผลไม้ขึ้นชื่อในฤดูร้อน ลิ้มรสความหวานหอมของเมล่อนฮอกไกโดได้แบบไม่อั้น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านไปยัง บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) บ่อน้ำสีฟ้าแห่งเมืองบิเอ เพิ่งจะเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ. 1988 ไหลเข้าสู่เมืองเอกลักษณ์ที่สำคัญของบ่อน้ำที่นี่ คือ ก้นบ่อน้ำจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้น้ำมีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส ท่ามกลางตอไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ำเป็นความงามที่มีมนต์เสน่ห์ไปอีกแบบ นำท่านชม น้ำตกชิโรฮิเงะ น้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด มีความสูงประมาณ 30 เมตร น้ำตกแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำที่ไหลลงมานั้นเป็นน้ำบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ำบิเอะและยังมีความโดดเด่นของสีของแม่น้ำที่เป็นสีฟ้าอมเขียวเกิดขึ้นจากแร่โคบอลต์นั่นเอง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ART ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
www.art-asahikawa.com

วันที่ 5อาซาฮีคาว่า – มิตซุยเอาท์เล็ต – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – ออนเซ็น

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นนำท่านย้อนยุคไปกับ ดาเตะจิไดมูระ หมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ ภายในหมู่บ้าน ท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉม นำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก ท่านจะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า
www.h-mahoroba.jp

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู และเมนูอื่นๆอีกมากมาย
** หลังรับประทานอาหารค่ำ พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย พิเศษกับบ่อออนเซ็นนานาชนิดของโรงแรมนี้ ที่ได้ชื่อว่า เป็นออนเซ็นที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น**

วันที่ 6ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ