ทัวร์ญี่ปุ่น (J15_20) HOKKAIDO SOUNKYO
6D 4N BY TG
ON ‘ 22 – 27 AUG ‘ 17

ราคา
ราคา59,900 บาท
ราคา
ราคา59,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

99

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
59,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
39,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
53,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
35,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
47,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
31,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 22 - สิงหาคม - 2017
  • จนถึง : 27 - สิงหาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทาง

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2ชิโตเซ่ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – โนโบริเบทสึ – ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ (นั่งกระเช้า) – จิโกกุดานิ ออนเซ็น

08.30 น.    เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่ ยัง นิกเซ่มารีนพาร์ค เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และชมโชว์น่ารักๆของปลาซาดีนนับหมื่นตัว ปลาโลมา แมวน้ำ และพาเหลดนกเพนกวิ้น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้น นำทุกท่านสู่ ฟาร์มหมีโนโมริเบทสึ แหล่งเพาะพันธุ์ และเลี้ยงดูหมีสีน้ำตาลสายพันธุ์พื้นเมืองที่พบเยอะที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารัก พร้อมกับให้อาหารอย่างไกล้ชิด
นำทุกท่านเดินทางต่อมายัง จิโกกุดานิ หรือ ที่หลายคนขนานนามว่าหุบเขานรก
พื้นที่ที่เกิดการทรุดตัวลงหลังจากเกิดภูเขาไฟระเบิด ทำให้ผิวหน้าดินบางจนไอร้อนสามารถออกมาจากใต้ดินจึงเกิดเป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติขึ้น
นำทุกท่าน เข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.h-mahoroba.jp/

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3โนโบริเบทสึ – ซัปโปโร– หมู่บ้านช็อกโกแลต (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) - หอนาฬิกา(ผ่านชม) – ทานุกิช้อปปิ้ง – โอตารุ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝาก และยังมีช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย
นำท่านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มารุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 นำท่านไปยัง หอนาฬิกา(ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ จากนั้น นำท่านไปยังย่านช้อปปิ้งต่อที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.grandparkotaru.com

วันที่4โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ยอดเขาเท็งกุ (กระเช้า) – คามิคาว่า ไอซ์ พาวิเลียน – อาซาฮีคาว่า

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1, 140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของ เมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้น พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขนาดรองรับได้ 30 คน ขึ้นสู่ ยอดเขาเท็งกุ ชมบรรยากาศ
ผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวอิชิคะริ และเมืองโอตารุ เมืองโรแมนติก ที่
ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระ ต้นเดียวที่ยังเหลืออยู่บนเขานี้
นำท่านไปยัง คามิกาว่า ไอซ์พาวิลเลี่ยน สถานที่แห่งนี้เป็นแห่งแรกของโลกที่จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความเย็น แบบสุดขั้ว และสามารถสัมผัสหิมะได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่คือ ห้องลมจำลองอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส และ ชมคลีโอเน่ (Sea Angle) หรือ นางฟ้าแห่งท้องทะเล สัตว์น้ำเมืองหนาวที่โด่งดังในญี่ปุ่น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ART ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.art-asahikawa.com/

วันที่ 5อาซาฮีคาว่า – บิเอะ – น้ำตกชิโรฮิเงะ – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ ชิคิไซโนโอกะ (นั่งรถแทรคเตอร์ ชมสวน) – อัลปาก้าฟาร์ม – บุฟเฟ่ต์เมล่อน – ชิโตเซ่ – มิตซุยเอาท์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่าน ชมน้ำตกชิโรฮิเงะ เป็น1ใน5ของน้ำตกที่สวนที่สุดบนเกาะฮอกไกโด มีความสูง ประมาน 30 เมตร น้ำตกแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำที่ไหลลงมานั้น เป็นน้ำบาดาลที่ออกมา จากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ำบิเอะและยังโดดเด่นของสีแม่น้ำที่เป็นสีฟ้าอมเขียว ที่เกิดจากแร่โคบอลต์นั้นเองและในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองแดงตัดกับน้ำสีฟ้า สวยงามมาก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้น ชมสวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็คเตอร์ชมสวน) เนิน 4 ฤดู
ชิกิไซโนะโอกะตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ มีพื้นที่กว้างขวางถึง 7 เอเคอร์ ในช่วง Green Season คือตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้ที่นี่เพราะเป็นช่วง ที่มีดอกไม้ต่างๆ มากมายทยอยแข่งกันเบ่งบาน เช่นดอกทิวลิปในช่วงเดือนพฤษภาคม ไอซ์แลนด์ปอปปี้ในเดือนมิถุนายน ลาเวนเดอร์เดือนกรกฏาคม และดอกคอสมอสในเดือนมิถุนายน
นำท่านชม ฟาร์มอัลปาก้า ให้ท่านถ่ายภาพและให้อาหาร อัลปาก้าแสนน่ารัก สัตว์หายากรูปร่างคล้ายแกะ แต่จะมีลำคอที่ยาวกว่า และมีลำตัวขนาดใหญ่กว่าแกะ เป็นสัตว์ที่ร่าเริง เข้ากับคนได้ง่าย
นำทุกท่านลิ้มชิมรสชาติฉ่ำๆ เต็มอิ่มกับความหวานหอมของ เมล่อน ผลไม้ขึ้นชื่อในฤดูร้อนของฮอกไกโดจัดมาแบบบุฟเฟ่ต์ทานได้ไม่อั้น จากนั้นถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอย มิตซุยเอาท์เล็ต ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 60 แบรนด์ดัง เช่น Coach, Diesel, Burrerry, Billabong, G-Shock
Raalph, Lauren, Seiko, Samsonite และ Tommy Hilfiger เป็นต้น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ANA CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/

วันที่ 6ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.30 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ