ทัวร์ญี่ปุ่น (J07_5) MORNING KYUSHU
6D 4N BY TG
ON ‘ 18 – 23 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา61,900 บาท
ราคา
ราคา61,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

94

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
61,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
43,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
55,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
39,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
49,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
34,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 18 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 23 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ

21.00 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่ 2ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – อาบทรายร้อน – ออนเซ็น

00.50 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น.    เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเบปปุ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่ ที่นี่มีบ่อน้ำแร่มากมาย และแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะขององค์ประกอบในน้ำแร่ไม่เหมือนกัน คุณสมบัติที่ช่วยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ก็แตกต่างกันไปด้วย เชิญท่าน อาบทรายร้อน ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบทรายร้อนที่เลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ได้อีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEPPU SUGINOI HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.suginoi-hotel.com

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3เบปปุ – บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ – หมู่บ้านยูฟุอิน – มิยาซากิ – ทาคาชิโอ – คุมาโมโต้

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา มีทั้งสีแดง สีฟ้า (หรือเรียกว่า บ่อทะเล) และสีเขียว เป็นบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดโออิตะ (Oita) เมืองที่มีเสน่ห์น่าหลงไหล เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม ที่รวบรวมเอาบ้านในประเทศญี่ปุ่นจากทั่วทั้งประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 120 – 180 ปี มารวมกันไว้ที่นี่ จนถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ช่องเขา ทาคาชิโฮ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ เกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ำ Gokasa ตัดผ่าน2ข้าง จะเป็นหินสูงชันเหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ำตก Minainotaki ที่สูงถึง17เมตร อยู่ในช่องเขานี้ (สำหรับลูกค้าที่อยากนั่งเรือชมธรรมชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีบรรยากาศความร่มรื่นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นปี ค.ศ.1887

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUMAMOTO CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.hotel-castle.co.jp/en/

วันที่4คุมาโมโต้ – ล่องเรือเฟอร์รี่ (คุมาโมโต้ – ชิมาบาระ) – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ –นางาซากิ –สะพานมากาเนะบาชิ – สวนสันติภาพ - โกลฟเวอร์แมนชั่น – ซาเซโบะ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ล่องเรือเฟอร์รี่จากท่า คุมาโมโต้ สู่ท่าเรือ ชิมาบาระ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ระหว่างนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกนางนวลระหว่างการล่องเรือ นำท่านมุ่งหน้าสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริสร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆกับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม สะพานมากาเนะบาชิ ซึ่งเป๋นสะพานหินแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1634 เพื่อข้ามแม่น้ำนาคาจิมะด้วยลักษณะที่เป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกัน เมื่อมองสะท้อนน้ำจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นตาสำหรับคนในสมัยนั้นชมความงามของ สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่น นำท่านสู่ โกลฟเวอร์แมนชั่นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอันล้ำค่าที่สุดของเมืองนางาซากิสร้างโดย โทมัส โกลฟเวอร์ พ่อค้าชาวอังกฤษที่เข้ามาเปิดตลาดการค้ากับญี่ปุ่นเมื่อสมัยเมจิและยังเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อันเลื่องชื่อ มาดามบัตเตอร์ ฟลาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเซโบะ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก WATERMARK HOTEL NAGASAKI หรือ เทียบเท่า
www.watermarkhotelnagasaki.com

วันที่ 5ซาเซโบะ - เฮ้าส์เทนบอช (ครึ่งวัน) – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านดื่มด่ำกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวก ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ หรือแม้กระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ภายใน เฮ้าส์เทนบอช (คูปองเงินสด 1500 เยน)

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นนำนานาชนิด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL หรือเทียบเท่า
www3.hilton.com/en/index.html

วันที่ 6สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.35 น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

14.55 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ