ทัวร์ญี่ปุ่น (J13_15) HOKKAIDO HAKODATE
7D 5N BY TG
ON ‘ 18 – 24 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา68,900 บาท
ราคา
ราคา68,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

102

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
68,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
43,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
61,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
39,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
55,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
34,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
11,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 18 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 24 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

19.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทาง

23.45 น.       ออกเดินทางสู่เมืองชิโตเซ่ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – ออนเซ็น

08.30 น.    เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
จากนั้นนำท่านเข้าชมพิธภัณฑ์สัตวน้ำ นิกเซ่มารีนพาร์ค และชมโชว์น่ารักๆของปลาชาร์ดีนนับหมื่นตัว และพาเหรดนกแพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชิด ชมโชว์แมวน้ำ ปลาโลมา และชมโชว์การให้อาหารปลา เข้าอุโมงค์ใต้น้ำเพื่อดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ ดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ และถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมกิโมโนมาเดินอวดโฉมกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก ท่านจะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.noboribetsu-manseikaku.jp/

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3โนโบริเบทสึ – สวนแอปเปิ้ล – ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมีโชวะชินซัง – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โมโตะมาจิ – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (โดยรถบัส) – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง สวนแอปเปิ้ล เพลิดเพลินกับการเก็บ และลิ้มรสแอปเปิ้ลจากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปนั่งกระเช้าที่ ภูเขาไฟโชวะ ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อไปยังบริเวณที่ใกล้กับยอดภูเขาไฟอุสุ (Mount Usu) ซึ่งมีการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี 2000 (รวมสถิติเกิดการปะทุ 4 ครั้งในรอบ 100 ปี) จากจุดนั้นจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ(Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน(Showa Shinzan) และจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977
**หมายเหตุ : กระเช้าไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทางบริษัทฯ จะคืนค่าบริการแทน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีโชวะชินซัง เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลตั้งอยู่ภายในเกาะฮอกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำเนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทั้งยังมีหมีสีน้ำตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับหมีสี และยังมีร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับหมีอีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านไปยัง โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) ท่าเรือและโกดังอิฐแดง ตั้งอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง สำหรับอาคารโกดังในปัจจุบันสร้างใหม่เมื่อปีค.ศ.1907 ทุกวันนี้ย่านโกดังอิฐแดงกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นย่านช้อปปิ้ง จากนั้นนำท่านชม โมโตะมาจิ (Motomachi) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตั้งแต่สถานีรถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho ณ บริเวณนี้เป็นเนินลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึ้นสู่ด้านบน จะทำให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ของท่าเรือ ซึ่งในอดีตแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าขายกับญี่ปุ่น จึงเกิดชมชุนต่างชาติขึ้นมา ทำให้สิ่งก่อสร้างบริเวณนี้จึงมีทั้งโบสถ์ วัดและสถานกงสุลเก่ารวมทั้งอาคารร้านค้าบ้านเรือนที่ก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป จึงทำให้ย่านมักมีคู่รักมาเดินเล่นจูงมือกันตลอด จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ จะเดินทางโดยรถบัส ภูเขาฮาโกดาเตะ สูง 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือ และตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลที่งสองข้างในยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตา และว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว
**หมายเหตุ : Hakodate Ropeway ปิดปรับปรุง
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2560

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HAKODATE TAKUBOKUTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
www.kaiyo-tei.com
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่4ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) – โอตารุ – อิออน

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของการเที่ยวฮอกไกโด เมืองฮาโกดาเตะ ท่านจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมแปลกตาของป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก พื้นที่แห่งนี้ที่เคยเป็นป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกตามสไตล์ตะวันตกแห่งเดียวในญี่ปุ่น สาเหตุที่ทำรูปดาวเพื่อให้มีพื้นที่วางปืนใหญได้มากกว่าปกติ จึงเรียกชื่อว่า “โกะเรียวคะคุ” หรือป้อมห้าแฉก ป้อมนี้ถูกสร้างขึ้น ในสมัยโชกุนโทกุกาวะ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       เดินทางสู่เมืองโอตารุ เพื่อนำท่านไปช้อปปิ้ง ที่ ห้างอิออน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
www.grandparkotaru.com

วันที่ 5โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ยอดเขาเท็งกุ (กระเช้า) – หมู่บ้านช็อกโกแลต (ด้านนอก) – ทานุกิ ช้อปปิ้ง

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง สามารถเดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 เยน)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านไปนั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาเท็งกุ (ขึ้นกับสภาพอากาศ) ชมวิวจากจุดสูงสุดของเมืองโอตารุ และถ่ายรูปกับซากุระต้นเดียวเหลืออยู่บนเขานี้
**หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทางบริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าบริการแทน จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝาก และยังมีช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย หลังจากนั้นจะนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ทานุกิ ถนนย่านช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองซัปโปโร แหล่งรวมสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ขนมและของฝาก

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIDO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp

วันที่ 6ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) – หอนาฬิกา(ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เล็ต – JR ทาวเวอร์ ช้อปปิ้ง

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนนอก) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด เพราะความสวยงามของที่นี่ที่เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่ นำท่านสู่ หอนาฬิกา(ผ่านชม) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร อาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นต้นสมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตันปัจจุบันนี้หอนาฬิกาแห่งนี้ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้าง ชั้น 1 จะเกี่ยวกับซัปโปโร ส่วนชั้น 2 จะจัดแสดงเกี่ยวกับนาฬิกา และห้องโถงสำหรับทำพิธีการต่างๆที่กว้างขวาง และจะนำท่านไปยัง ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอกไกโด ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมารุยามะ เป็นศูนย์รวมจิตใจของเมืองซัปโปโร

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านไปช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอาท์เล็ต เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 60 แบรนด์ดัง เช่น Coach , Diesel , Burrerry , Billabong , G-Shock , Ralph , Lauren , Seiko , Samsonite ,และ Tommy Hilfiger เป็นต้น และจะนำท่านไปที่ JR ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้าที่เชื่อต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน เช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ , จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดิน มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ‘ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่ง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIDO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp

วันที่ 7ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.30 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ