ทัวร์ญี่ปุ่น (J13_14) HOKKAIDO HAKODATE
7D 5N BY TG
ON ‘ 07-13 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา65,900 บาท
ราคา
ราคา65,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

112

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
65,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
42,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
59,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
38,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
52,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
34,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
11,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 07 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 13 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

19.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2ชิโตเซ่ - หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) - โอตารุ – ยอดเขาเท็งกุ (กระเช้า) – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ห้างอิออน

08.30 น.    เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่เมือง หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝาก และยังมีช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านไปยัง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ พาท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขนาดรองรับได้ 30 คน ขึ้นสู่ ยอดเขาเท็งกุ ซึมซับบรรยากาศและผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวอิชิคะริและเมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จากนั้นพาท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้น พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นไปยัง พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน) หลังจากนั้นพาท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งที่ ห้างอิออน ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ที่รวมเอาซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ ราคาถูก และร้านค้า ต่างๆเอาไว้ภายในสินค้าหลากหลายชนิด
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Park Otaru Hotel หรือเทียบเท่า
https://grandparkotaru.com/

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3โอตารุ – สวนแอ๊ปเปิ้ล – ภูขาไฟโซวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมีโชวะชินซัง – ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง – โมโตะมาจิ – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (โดยรถบัส) – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาลที่ สวนแอ๊ปเปิ้ล เป็นสวนผลไม้บนเกาะฮอกไกโด ..ให้ท่านได้เก็บและลิ้มลองรสแอปเปิ้ลสดๆจากต้น จากนั้น นำท่าน นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะซินซัง ภูเขาไฟเกิดใหม่ ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก นำท่านชม ฟาร์มหมีโชวะชินซัง(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ (Usuzan Ropeway) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ “ กรงมนุษย์ ” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำชม โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้ เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ จากนั้นนำท่านไปยัง โมโตะมาจิ ถนนที่มีทิวทัศน์สวยงามไม่เหมือนใครด้วยวัฒนธรรมต่างชาติและวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยถนนที่เป็นเนิน ทำให้มองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือและอาคารแบบตะวันตก เช่นโบสถ์ต่างชาติ อาคารกงสุลเก่าแก่ นำท่านไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (โดยรถบัส) ภูเขาที่สูง 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAKODATE TAKUBOKUTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
www.princehotels.co.jp/hakodate/

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่4ฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมป้อมเรียวคะคุ) - สวนฟูกิดาชิโจซังเค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมป้อมเรียวคะคุ) หอคอยสูง 90 เมตร ด้านบนเป็นรูปห้าเหลี่ยม สร้างขึ้นในปี 2006 สามารถขึ้นไปชมวิวป้อมดาวห้าแฉกได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา ชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และลานจัดนิทรรศการ ป้อมโกะเรียวคะคุ พื้นที่แห่งนี้ที่เคยเป็นป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกตามสไตล์ตะวันกตกแห่งเดียวในญี่ปุ่นสาเหตุที่ทำรูปดาวเพื่อให้มีพื้นที่วางปืนใหญ่ได้มากกว่าปกติ จึงเรียกชื่อว่า โกะเรียวคะคุ หรือป้อมห้าแฉก ป้อมโกะเรียวคะคุถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 และเป็นจุดชมซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ สวนฟูกิดาชิ ซึ่งมีน้ำพุธรรมชาติและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท ก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแอ่งน้ำตก สะพานไม้ และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง ท่านสามารถรองน้ำแร่ธรรมชาติไปดื่มได้ฟรีๆ และบริเวณรอบๆ ยังมีร้านค้าให้ท่านจับจ่ายซื้อของกันอีกด้วย จากนั้นพาท่านชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระ และได้ชื่อว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดอีกแห่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว นำท่านเดินทางสู่เมือง โจซังเค
ท่านเข้าสู่ที่พัก JOZANKEI GRAND ZUIEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.princehotels.co.jp/towada/

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่ 5โจซังเค - โนโบริเบทสึ - นิกเซ่มารีนพาร์ค - จิโกกุุดานิ - มิตซุยเอ้าเล็ต - ซัปโปโร

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ นิกเซ่มารีนพาร์ค เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พบกับความน่ารักของขบวนพาเหรดนกเพนกวินอันน่ารัก ชมโชว์แมวน้ำ และโชว์ปลาโลมา เข้าอุโมงค์ใต้น้ำเพื่อดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ำ และอื่นๆอีก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้น พาท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลน เดือดอันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ตลอดมา อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่มิตซุยเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
www.princehotels.co.jp/shizukuishi/

วันที่ 6ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) - หอนาฬิกา (ผ่านชม) - ตลาดปลานิโจว – ช๊อป ปิ้งทานุกิ – ช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมด้านนอกของทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 จากนั้นนำท่าน ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านชม ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย พาท่านเพลิดเพลินช๊อปปิ้งที่ ทานุกิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ปิดถนนทำเป็นถนนคนเดินที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะฮอกไกโด โดยถนนเส้นนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1873 ถึงปีนี้ก็เกือบ 140 ปีแล้ว ถนนคนเดินเส้นนี้ถือเป็นแดนสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง เพราะที่นี่มีร้านค้าให้เลือกช๊อปมากมายกว่า 200 ร้าน โดยตัวถนนแบ่งออกเป็น 7 บล๊อกเป็นแนวยาวกว่า 900 เมตร ณ ถนนแห่งนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ของเล่น เครื่องสำอาง รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเกมส์และร้านอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ เจอาร์ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์,ออฟฟิศ,จุดชมวิว T38,ศูนย์การค้าใต้ดิน มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค “ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร” แลร้านขายส่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
www.princehotels.co.jp/shizukuishi/

วันที่ 7สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ