ทัวร์ญี่ปุ่น (J09_2) BEST 3 ONSEN
8D 6N BY TG
ON ‘ 20 – 27 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา83,900 บาท
ราคา
ราคา83,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

93

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
83,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
61,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
75,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
55,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
67,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
49,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
15,000
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 20 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 27 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2โอซาก้า– ปราสาทฮิเมจิ–โกเบ – โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ (ด้านนอก) –อาริมะ– หมู่บ้านอาริ มะออนเซ็น – โกเบ – ออนเซ็น

07.00 น.    ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือมาจากยุคสงคราม และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติ ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกว่าปราสาทนกกระสาขาว ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านไปยัง เมืองโกเบ เมืองที่ใหญ่ติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1963 มีความสูง 108 เมตรโดยด้านบนนี้จะสามารถชมความงามรอบเมืองโกเบอ่าวโอซาก้าและเกาะอาวาจิได้ในมุมมอง360 องศา นำท่านสู่ เมืองอาริมะ ชมหมู่บ้านอาริมะออนเซ็น หมู่บ้านแห่งนี้โด่งดังในเรื่องของคุณภาพของน้ำพุร้อนที่มีมาแต่ช้านาน บรรยากาศเมืองเป็นบ้านไม้สมัยโบราณทอดยาวไปตลอดถนนให้คนได้เดินชมมีลำธารที่ถูกจัดตกแต่งภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามให้คนได้เดินเล่นที่สำคัญที่สุดหมู่บ้านนี้มีบ่อแช่เท้าสีทองฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายความเมื่อยล้า

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRUIT FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า
http://hotel-fruitflower.jp/
*** ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น “บ่อทอง” น้ำสีทองสนิมสัญญาลักษณ์ของเมืองอาริมะ
ซึ่งมีส่วนผสมของธาตุเหล็กช่วยบรรเทาความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อและไขข้อ ***

วันที่ 3โกเบ– อาราชิยาม่า- รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งสถานีรถไฟเกียวโต

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางด้วยการนั่งรถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโคะ ชมธรรมชาติสองข้างทาง โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ถ้าวันไหนอากาศดี รถไฟที่ใช้วิ่งจะเป็นรถไฟเปิดหลังคา ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด สำหรับฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้จะเป็นสีเขียวสดใส ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง เหลือง ส้ม สำหรับในช่วงฤดูหนาว ตลอดทางจะได้เห็นหิมะปกคลุมใบไม้ดูแปลกตา มีทิวทัศน์อันงดงามแตกต่างกันไปทุกฤดูกาล ชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะสู่ ป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจจากนั้น นำท่านชม วัดเท็นริวจิ หนึ่งในห้าวัดพุทธนิกายเซ็นที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิ โดยจุดประสางค์สำคัญของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อใช้ในการบูชาดวงพระวิญญาณของจักรพรรดิโกะ โดไก สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือสวนโซเงนจิ เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หน้าวิหารวัด ได้รับการออกแบบโดยภูมิสถาปนิกชื่อดังแห่งยุคนามว่า มุโซ โซเอกิ มาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงความคลาสสิคและความขลังไว้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   เดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ออฟเกอิชา (Memoirs of a Geisha) นำท่านไปช้อปปิ้งสถานีรถไฟเกียวโต มีห้างสรรพสินค้าโดยรอบ เช่น อิชิตัน เดอะคิวบ์ หรือร้านค้าบริเวณในสถานี เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป เกมส์ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า และขนมต่างๆหรือของที่ระลึกของเมืองเกียวโต

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HATOYA ZUIHOKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.kyoto-hatoya.jp/

วันที่4เกียวโต – หมู่บ้านนินจาอิงะ – พิพิธภัณฑ์รถไฟญี่ปุ่น – เกโระ – วัดออนเซ็นจิ - ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังหมู่บ้านนินจาอิงะ คำว่า “นินจา” เชื่อว่ามีการใช้มาประมาณ 800 ปีก่อน ซึ่งหมายถึงบุคคลที่อยู่ในภูเขาและฝึกฝนนินจุตสุ (วิชาต่อสู้เกี่ยวกับการขโมยและการล่องหน) นินจาได้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลักๆ คือ อิงะ และ โคงะ ซึ่งในจังหวัดมิเอะนั้นเป็นนินจาฝ่ายอิงะ โรงเรียนนินจาชั้นนำในญี่ปุ่นยังมีอยู่อีกแห่งที่จังหวัดชิงะ(Shiga) โรงเรียนนินจาโคกะ(Koka School) ในช่วงศตวรรษที่ 15 เมืองนี้เคยเป็นสถานที่สอนวิชานินจามาก่อน อาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านเกิดของนินจาในตระกูลอิงะ หมู่บ้านนินจาอิงะ(Iga Ninja Museum) ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนอนจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รถไฟญี่ปุ่น เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟของบริษัท Central Japan Railways (JR Central) เปิดให้เข้าชมในปี 2011 ให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นและจัดแสดงรถไฟต่างๆ เช่น รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุนที่ได้บันทึกไว้เป็นสถิติโลก จากนั้นชมความงามของ วัดออนเซ็นจิ วัดนิกายเซนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ศรัทธาของชาวเมืองอย่างมาก เป็นวัดที่โด่งดังที่สุดของเมืองเกโระออนเซ็น ด้านในมีวิหารไม้ประดิษฐานพระพุทธรูป ยาคุชิ เนียวไร เทพศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าจะช่วยปกปักษ์รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ของชาวเมืองเกโระ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GERO SUIMEIKAN HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.suimeikan.co.jp/

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ผ่อนคลายกับออนเซ็นของเมืองเกโระ ซึ้งได้ชื่อว่าเป็น “น้ำแร่แห่งความงาม” เพลิดเพลินกับออนเซ็นภายในโรงแรม **

วันที่ 5เกโระ – โอคุฮิดะ – กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ไร่วาซาบิ คุซัทสึ – ออนเซ็น

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าชินโฮตากะ ชมทิวทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ภูมิภาคโอคุฮิดะ และ ยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ภูเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญี่ปุ่น นำท่านไปยัง สะพานคัปปาบาชิ เป็นสะพานแขวนที่อยู่เหนือแม่น้ำอาซุสะ ใจกลางของคามิโกจิ ห่างออกจากสถานีรถบัสไปไม่ไกลนัก รอบๆสะพานเป็นที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางไปยัง ไร่วาซาบิ เพื่อชมการปลูกต้นวาซาบิในร่องหินนับพันต้น โดยวาซาบิที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอยู่ในแถบเมืองชิมาโนะโอมาชิ ท่านจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะปลูกและดูแลต้นวาซาบิ พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ดัดแปลงจากต้นวาซาบิอีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ คุซัทสึ เป็นเมืองตากอากาศด้านน้ำพุร้อนที่เก่าแก่มีชื่อเสียงติดอันดับหนึ่งในสามของเมืองน้ำพุร้อนประเทศญี่ปุ่น สัญญลักษณ์ของเมืองนี้คือ ตาน้ำ ต้นทางของน้ำแร่ YUBATAKE ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุซัทสึ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ICHII KUSATSU HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า
www. Hotel-ichii.co.jp

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ผ่อนคลายกับออนเซ็นของเมืองคุซัทสึ ออนเซ็นที่มีความเป็นกรดสูงมีคุณสมบัติในการรักษาโรค จนได้ชื่อว่า “น้ำแร่ยาของเมืองคุซัทสึ” **

วันที่ 6คุซัทสึ – สวนหิน โอนิโอชิดาชิ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว คินูกาว่า – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนหิน โอนิโอชิดาชิ สวนหินที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟอาซามะในอดีตและแผ่ขยายไปทางด้านเหนือของภูเขาไฟ โดยจะมีเส้นทางให้เดินชมวิวบริเวณรอบๆหุบเขาโอนิโอชิดาชิอีกด้วย นำท่านเดินทางไปยังเมืองนิกโก้ นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) เป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้ มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเพราะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ท่านโชกุน Tokugawa Ieyasu อาศัยอยู่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อาคารต่างๆของศาลเจ้านั้นมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสร้างอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบจึงทำให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย รอบข้างเต็มไปด้วต้นไม้ใหญ่ อาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก หนึ่งในนั้นจะเป้นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการนำทองมาตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงาม แต่เน้นความเรียบง่ายแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) คือสะพานศักสิทธิ์ เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวสร้างในปี ค.ศ. 1636 และเป็น 1ใน 3 ที่เป็นสะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคินุกาว่าออนเซ็น คินุงาวะออนเซน-Kinugawa Onsen เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคินุงาวะ ในจังหวัดโทจิกิ ภายในเมืองเต็มไปด้วยโรงแรม และที่พักเรียวกังขนาดใหญ่ ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และยังใกล้กับเมืองนิกโก้อีกด้วย ทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUKAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://kinugawa.co.jp/plaza/
*** หลังอาหารค่ำให้ท่านผ่อนคลายกับการเช่ออนเซ็นภายในโรงแรม ***

วันที่ 7คินุกาว่า – นิกโก้ –จุดชมวิวอาเคจิไดระ และ กระเช้าอาจิไดระ – น้ำตกเคกอน (ขึ้นลิฟท์) โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ จุดชมวิวอาเคจิไดระ และ กระเช้าอาจิไดระ เป็นจุดชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของนิกโก้ที่สวยที่สุดเป็นทางผ่านไปยัง ทะเลสาบซูเซนจิ จากจุดนี้นั่งอยู่บนกระเช้าคุณสามารถมองเห็นภูเขานันไท น้ำตกเคงอน และ ทะเลสาบซูเซนจิ ได้ในภาพเดียวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจถ้าอากาศดีนั่งกระเช้าคุณจะได้เห็นถนนที่คุณใช้เดินทางขึ้นมา นั่นคืออิโรฮะ – ซากะ (ทางขึ้นลงเขาที่มีโค้งหักศอก 48โค้ง) ทางด้านขวามือ คุณยังสามารถเห็นภูเขาจำนวนมากที่ซ้อนพาดกันอยู่ในระยะไกลๆ ที่ป่าด้านล่างจะเห็นแม่น้ำไหลผ่านแมกไม้ นั่นคือแม่น้ำ ไดยะ จากนั้นนำท่านไปยัง น้ำตกเคงอน(Kegon Waterfall) มีความสูงเกือบ 100 เมตร เป็นหนึ่งใน3 น้ำตกที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น(ร่วมกับน้ำตกนาจิ(Nachi Waterfall)ที่วากายามะ และน้ำตกฟูคุโรดะ(Fukuroda Waterfall) ที่อิบารากิ) และยังเป็นจุดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคม และในฤดูหนาวน้ำตกก็จะแข็งตัวค้างไว้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางเข้าสู่ โตเกียว ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นร้านร้อยเยน แบรนด์เนม ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
www.princehotels.com/shinagawa/

วันที่ 8โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย จากนั้นให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ