ทัวร์ญี่ปุ่น (J06_3) KANSAI EXCITING
6D 4N BY TG
ON ‘ 26 – 31 AUG ‘ 17

ราคา
ราคา52,900 บาท
ราคา
ราคา52,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

90

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
52,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
33,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
47,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
30,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
42,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
27,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 26 - สิงหาคม - 2017
  • จนถึง : 31 - สิงหาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ โอซาก้า

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
23.30 น.       เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2สนามบินคันไซ - วากายะม่า – สถานีรถไฟทามะ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

07.30 น.    ถึงสนามบินคันไซ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านไป
ไปยังเมืองวากายะม่า นำท่านนั่ง รถไฟทามะ Tama Ekicho ทามะคือแมวนำโชค ซึ่งเป็นแมวนายสถานีรถไฟของสถานีรถไฟ คิชิ จังหวัดวากายะม่า เส้นทางรถไฟสาย Kishigawa ได้ประกาศเปิดตัวตู้รถไฟขบวนใหม่ชื่อ Tamadensya ได้ตกแต่งเป็นลวดลายการ์ตูนเกี่ยวกับ ทามะ ทั้งขบวนเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิในปี 2009

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านสักการะหลวงพ่อโต วัดโทไดจิ วัดโทได (ญี่ปุ่น: 東大寺 โทได-จิ ) เป็นวัดพุทธในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ศาลาหลวงพ่อโต (ไดบุสึเด็ง) ของวัดนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อจากบรอนซ์ ซึ่งเป็นพระปฏิมาแทนองค์พระไวโรจนพุทธเจ้า นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกด้วย วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่สำคัญอื่นๆอีก 7 แห่งในเมืองนารา จากนั้นนำท่านไปยัง ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ (ญี่ปุ่น: 伏見稲荷大社 ฟุชิมิ อินะริ-ไทฉะ ?) เป็นศาลเจ้าชินโตของเทพอินะริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟุชิมิ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้านี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตัวศาลเจ้าตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาที่ระดับความสูง 233 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งภูเขาก็มีนามเดียวกันคือภูเขาอินะริ ซึ่งรอบๆเชิงเขานี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล็กๆอีกมากมายตลอดระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินเท้าและเยี่ยมชมได้โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYOTO NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
www.hankyu-hotel.com

วันที่ 3เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – วัดเท็นริวจิ – ป่าไผ่ – รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) – อาริมะ – หมู๋บ้านอาริมะออนเซ็น – โกเบ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว(สะพานข้ามจันทร์) สะพานที่สวยงามและถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นพาท่านไปยัง วัดเท็นริวจิ หนึ่งในห้าวัดพุทธนิกายเซ็นที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิ โดยจุดประสางค์สำคัญของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อใช้ในการบูชาดวงพระวิญญาณของจักรพรรดิโกะ โดไก สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือสวนโซเงนจิ เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หน้าวิหารวัด ได้รับการออกแบบโดยภูมิสถาปนิกชื่อดังแห่งยุคนามว่า มุโซ โซเอกิ มาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงความคลาสสิคและความขลังไว้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   ท่านเดินชม ป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน เปลี่ยนบรรยากาศนำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโกะ ชมธรรมชาติสองข้างทาง โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ถ้าวันไหนอากาศดี รถไฟที่ใช้วิ่งจะเป็นรถไฟเปิดหลังคา ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด สำหรับฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้จะเป็นสีเขียวสดใส ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง เหลือง ส้ม สำหรับในช่วงฤดูหนาว ตลอดทางจะได้เห็นหิมะปกคลุมใบไม้ดูแปลกตา มีทิวทัศน์อันงดงามแตกต่างกันไปทุกฤดูกาล
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRUIT FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.hotel-fruitflower.jp

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นภายในโรงแรม เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่4โกเบ – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – โกเบ – โกเบ พอร์ททาวเวอร์ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทฮิเมจิ (ญี่ปุ่น: 姫路城 Himeji-jo, Himeji Castle ) เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง พ.ศ. 2538 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น โดยอีก 2 แห่งคือ ปราสาทมะสึโมะโตะ และปราสาทคุมะโมะโตะ และยังเป็นปราสาทที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” หรือ ฮะคุระโจะ ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง ในปัจจุบันปราสาทฮิเมจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก จากนั้นนำท่านชม โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ เป็นหอชมวิวที่สร้างจากท่อ และมีรูปทรงคล้ายกลองญี่ปุ่นแบบยาว โครงสร้างไฮเพอร์โบลา ซึ่งเป็นรูปร่างเฉพาะพิเศษที่สุดในโลก ทาวเวอร์นี้ได้รับชื่อว่า “ความสวยงามของหอคอยโลหะ” เพราะรูปร่างของมัน ทาวเวอร์นี้เป็นสัญลักษณ์ของท่าเรือโกเบ ในเวลากลางคืนมีการส่องไฟด้วย LED ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์กลางคืนที่สวยงามของเมืองโกเบ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านไปยัง เมืองโอซาก้า ไปยังแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าย่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งแห่งนี้เปรียบได้กับย่านช้อปปิ้งชินจูกุของกรุงโตเกียวเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่มีอย่างมากมาย สินค้านานาชนิด อิสระให้ท่านได้เดินช็อปปิ้ง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.a.global.hankyu-hotel.com

วันที่ 5โอซาก้า – *** อิสระช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท/ เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี 2,400 บาท)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) นำท่าน สู่
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สร้างความบันเทิงให้กับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของ บริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่นคือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จำลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษัทไว้มากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร์เรื่องแรก ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สตีเว่น สปรีลเบิร์ก คือ E.T. ซึ่งเป็นการนั่งจักรยานไปพร้อมกับ อีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนั้น ไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR ภาพยนตร์คนเหล็ก ที่สร้างชื่อให้กับดาราดัง อาร์โนล์ ชวาสเซเน็กเกอร์ ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ที่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ รวมกระทั่งได้สัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงกับตัวละครที่ออกมาโชว์กันนอกจอเลยทีเดียว จากนั้น ไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D” สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผู้โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ทำให้เหมือนกับตัวละครมาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆ ยิ่งตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นั่นคือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนำเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้นฟ้า พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน สุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับธีมพาร์คใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ภายในธีมพาร์คจำลองสถานที่สำคัญมากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, หมู่บ้านฮอกส์มี้ด, ร้านฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ์ โอลลิแวนเดอร์ รวมถึงเครื่องเล่นสุดล้ำด้วยเทคโนโลยี 4G

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www-a.global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/

วันที่ 6โอซาก้า – ตลาดสด Kuromon Ichiba – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังตลาดสด KUROMON-ICHIBA ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae ไปทางตอนใต้ราว 580 เมตรสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ และ ร้านอาหารต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านไปห้างอิออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้ออาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน คันไซ

17.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ