ทัวร์ญี่ปุ่น (J04_13) HOKKAIDO AUTIMN
6D 4N BY TG
ON ‘ 14 – 19 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา58,900 บาท
ราคา
ราคา58,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

107

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
58,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
35,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
52,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
31,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
47,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
28,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 14 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 19 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทาง

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2ชิโตเซ่ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – โนโบริเบทสึ – ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ (นั่งกระเช้า) – จิโกกุดานิ ออนเซ็น

08.30 น.    เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่ ยัง นิกเซ่มารีนพาร์ค เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และชมโชว์น่ารักๆของปลาซาดีนนับหมื่นตัว ปลาโลมา แมวน้ำ และพาเหลดนกเพนกวิ้น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้น นำทุกท่านสู่ ฟาร์มหมีโนโมริเบทสึ แหล่งเพาะพันธุ์ และเลี้ยงดูหมีสีน้ำตาลสายพันธุ์พื้นเมืองที่พบเยอะที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารัก พร้อมกับให้อาหารอย่างไกล้ชิด
นำทุกท่านเดินทางต่อมายัง จิโกกุดานิ หรือ ที่หลายคนขนานนามว่าหุบเขานรก
พื้นที่ที่เกิดการทรุดตัวลงหลังจากเกิดภูเขาไฟระเบิด ทำให้ผิวหน้าดินบางจนไอร้อนสามารถออกมาจากใต้ดินจึงเกิดเป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติขึ้น
นำทุกท่าน เข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MANSENIKKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.noboribetsu-manseikaku.jp/

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3โนโบริเบทสึ-สวนแอ๊ปเปิ้ล- ภูเขไฟโชวะ(นั่งกระเช้า) - ฟาร์มหมีโชวะชินซัง - โอตารุ- คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โจซังเค - ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมสวนแอ๊ปเปิ้ล เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสแอ๊ปเปิ้ลจากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นพาทุกท่านไปยังภูเขาไฟโชวะ(นั่งกระเช้า)**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโววะ ภูเขาไฟที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือน
ของเปลือกโลก หมายเหตุ:กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภวะอากาศที่ลมแรง
ฝนตกหนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ
พาทุกท่านไปยัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำต่าล สายพันธุ์พื้นเมือง ที่พบได้
เยอะบนเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารัก พร้อมให้อาหารอย่างใกล้ชิด

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1, 140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของ เมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้น พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก JOZANKEI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.hamano-hotels.co.jp/lang/jozankei_grand_hotel/en/

วันที่4โจซังเค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ (Futami Bridge)
สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระสะพานแห่งนี้ถือเป็นจุดชมดอกไม้เปลี่ยนสีที่สวย
ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
นำท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝาก และยังมีช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       จากนั้น นำท่านไปยังย่านช้อปปิ้งต่อที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น
จากนั้นนำทุกท่านมายังภูเขาโมอิวะ(นั่งกระเช้า)**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
ภูเขาโมอิวะ ซึ่งมีความสูง 531ม. เหนือระดับน้ำทะเลตั้งอยู่เกือบใจกลางของซัปโปโร จากยอดเขาสามารถทอดสายตามองภาพพาโนรามาอันกว้างใหญ่ของเมืองซัปโปโรอ่าวอิชิคาริ ทะเลญี่ปุ่นเป็นภูเขาที่ปีนได้อย่างสบายๆจึงได้รับความจากชาวเมืองซัปโปโร
หมายเหตุ:กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนักเนื่องความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

วันที่ 5ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) – หอนาฬิกา(ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เล็ต – อิออน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 นำท่านไปยัง หอนาฬิกา(ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ
นำท่านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มารุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอย มิตซุยเอาท์เล็ต ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 60 แบรนด์
ดัง เช่น Coach, Diesel, Burrerry, Billabong, G-Shock
Raalph, Lauren, Seiko, Samsonite และ Tommy Hilfiger เป็นต้น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

วันที่ 6ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.30 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ