ทัวร์ญี่ปุ่น (J04_12) HOKKAIDO SUMMER
6D 4N BY TG
ON ‘ 10 – 15 SEP ‘ 17

ราคา
ราคา56,900 บาท
ราคา
ราคา56,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

92

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
56,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
36,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
51,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
32,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
45,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
29,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 10 - กันยายน - 2017
  • จนถึง : 15 - กันยายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

19.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทาง

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) จิโกกุดานิ – ออนเซ็น

08.30 น.    เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่เมือง โนโบริเบทสึ นำชม นิกเซ่มารีนพาร์ค เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม(ขึ้นอยู่สภาพอากาศ) ชมโชว์แมวน้ำ และโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจากนั้น ท่านยังจะได้รับความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตัวที่ว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับน้ำสีน้ำเงิน ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนั้น หาดูได้ยากในอควาเรี่ยมทั่วไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอน ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ำเพื่อดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้น ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลหรือหมีดำมากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบัน พบได้ที่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิดและหมีตัวใหญ่ที่คอยโบกไม้โบกมือ ร่วมสนุกกับการทายผลการแข่งวิ่งเป็ด จากนั้นนำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กำมะถันสีเหลืองเป็นจำนวนมาก ท่านจะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า
www.h-mahoroba.jp

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู และเมนูอื่นๆอีกมากมาย
** หลังรับประทานอาหารค่ำ พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย พิเศษกับบ่อออนเซ็นนานาชนิดของโรงแรมนี้ ที่ได้ชื่อว่า เป็นออนเซ็นที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น**

วันที่ 3โนโบริเบทสึ – สวนฟูกิดาชิ – สวนองุ่น – โอตารุ – ยอดเขาเท็งกุ (นั่งกระเช้า) – คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อไปยัง สวนฟูกิดาชิ ซึ่งมีน้ำพุธรรมชาติและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท ก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแอ่งน้ำตก สะพานไม้ และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง ท่านสามารถรองน้ำแร่ธรรมชาติไปดื่มได้ฟรีๆ และบริเวณรอบๆ ยังมีร้านค้าให้ท่านจับจ่ายซื้อของกันอีกด้วย จากนั้นนำทางไปยัง โอตารุ อดีตเมืองท่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแห่งโรแมนติกเมืองหนึ่งในญี่ปุ่น
นำทุกท่านไปยังสวนองุ่น เพลินเพลินไปกับการการเก็บองุ่นและ ลิ้มรสองุ่นหวานๆสดๆจากต้น
จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเท็งกุ ชมวิวจากจุดสูงสุดของเมืองโอตารุ และถ่ายรูปกับต้น
ซากุระต้นเดียวที่ยัง เหลืออยู่บนเขานี้

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   จากนั้นพาท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนช่วงปี ค.ศ. 1920 อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้นพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ทำให้เกิดมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก 15 นาที และนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สำหรับท่านที่สนใจจะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
www.parkhotelgroup.com/otaru/

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่4โอตารุ – ซัปโปโร –หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(ด้านนอก) – ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก สามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       เดินทางต่อสู่ ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 จากนั้นนำท่าน หอนาฬิกา (ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ย่านช้อปปิ้งที่ ครบครัน ทั้งสินค้า ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า
สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp

วันที่ 5ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจว – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – อิออน

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ตลาดปลานิโจว ตลาดค้าส่งอาหารทะเลที่ใหญ่และคึกคักประจําเมืองซัปโปโรซึ่งเปิดมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปีเมจิที่ 36 (ค.ศ. 1904)ให้ท่านได้ชมอาหารทะเลสดๆจากทะเล ทั้งปูขน ของดังประจําเมืองซัปโปโร หอยเชลล์สดๆ ขนาดเท่ากําปั้น กุ้ง และปลาอีกมากมายให้ท่านเลือกซื้อ ให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      พาทุกท่านมายัง มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้นให้ ท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง
ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp

วันที่ 6ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.00 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ