ทัวร์ญี่ปุ่น (J03_19) TOKYO MANZA AUTUMN
5D 3N BY NH
ON ‘ 22 – 26 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา46,900 บาท
ราคา
ราคา46,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

107

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
46,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
32,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
42,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
29,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
47,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
25,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
7,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 22 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 26 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพ - นาริตะ NH 808 (00.30-08.40)

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอล เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่ 2กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ๗ เจดีย์ชูเรโตะ – โอชิโนะฮักไก – ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

00.30 น.    เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอล เที่ยวบินที่ NH 808

08.10 น.      เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางไปยังกระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ พาท่านนั่งกระเช้าชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร โดยจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบ 360 องศา กระเช้าและจุดชมวิวตกแต่งไปด้วยตัวการ์ตูนน่ารักๆอย่างตัวกระต่ายและแรคคูน ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ ณ จุดชมวิวแห่งนี้

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านไปยัง เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ ลู ภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกนซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้นจากนั้นนำท่านไปยัง โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.mihanagroup.jp

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอาหารอื่นๆ อีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3ยามานาคาโกะ – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – คุซัทสึ ยูบาทาเกะ – มังซะ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังสวนผลไม้ ตามฤดูกาล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้ และชิมผลไม้สดๆจากต้น เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านไปยังเมือง คุซัทสึ เป็นเมืองตากอากาศด้านน้ำพุร้อนที่เก่าแก่มีชื่อเสียงติดอันดับหนึ่งในสามของเมืองน้ำพุร้อนประเทศญี่ปุ่น สัญญลักษณ์ของเมืองนี้คือ ตาน้ำ ต้นทางของน้ำแร่ YUBATAKE ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุซัทสึ นำท่านชม ยูบาตาเกะ เป็นแหล่งน้ำร้อนกลางเมืองคุซัทสึ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมีลักษณะคล้ายที่กักน้ำพุร้อน มีเพื่อทำให้ระดับความร้อนของน้ำลดลงและสกัดเศษแร่ธาตุที่ตกตะกอนอยู่ก้นบ่อน้ำร้อนเอาไว้ก่อนที่จะแจกจ่ายให้กับเรียวกังต่างๆและห้องอาบน้ำสาธารณะ สามารถผลิตน้ำพุร้อนได้ถึง 4000 ลิตรต่อนาที
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANZA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/manza/

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
— ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น—

วันที่4มังซะ - คารุยซาว่า– สวนหินโอนิโอชิดาชิ – คาวาโกเอะ – คาชิย่า โยโกะโช – โตเกียว ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง สวนหินโอนิโอชิดาชิ สวนหินแห่งนี้เป็นศิลปะของลาวาที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟอาซามะยามะในปี 1783 ชื่อของสวนนี้มาจากความตกใจของชาวบ้านในขณะที่ภูเขาไฟระเบิด ซึ่งพวกเขาเปรียบเป็นปีศาจเดือดดาลที่ปล่องภูเขาไฟผลักหินออกมา ผู้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้สามารถชมภาพพาโนรามาอันทรงพลังที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ได้สร้างขึ้นมา

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านย้อนยุคไปกับ เมืองคาวาโกเอะ ซึ่งอยู่จังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ (Little Edo) สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าโบราณ ตั้งแต่สมัยเอโดะ สถาปัตยกรรมการออกแบบโดยต้นตำรับใน สมัยเอโดะ ปัจจุบันคาวาโกเอะก็ยังคงรักษาความเป็นเมืองเก่า ผสมกับความทันสมัยได้อย่างดี และพลาดไม่ได้ในการเดินเล่น ใน ตรอกขนมหวาน ชื่อว่า ตรอกคาชิยะโยโกะโช (ตรอกลูกกวาด) ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวาน ตั้งเรียงรายกันเยอะมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน ของดีของ เมืองคาวาโกเอะ ที่นำไปทำขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่น อบกรอบ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน
นำท่านเดินทางสู่ นครโตเกียว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ย่านธุรกิจชื่อดังที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับล้านในแต่ละวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอ ช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ !!!รวมไปถึงเครื่องสำอางสุดฮอตอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

วันที่ 5โตเกียว – วัดอาซากุซ่ะ - ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ NH 807

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร กัน จากนั้นนำท่านไปยัง ห้างอิออน นาริตะ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

16.55 น.      ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 807

21.35 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ