ทัวร์ญี่ปุ่น (J03_20) TOKYO EXCITING (KOKIA HILL)
5D 3N BY TG
ON ‘ 06 – 10 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา49,900 บาท
ราคา
ราคา49,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

111

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
49,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
29,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
44,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
26,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
39,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
23,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
7,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 06 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 10 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – นาริตะ

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น.       เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่ 2สนามบินนาริตะ – คามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ (ขึ้นอยู่ กับสภาพอากาศ) – โอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

08.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านไปยังเมืองคามาคุระ สักการะขอพรพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ชื่อจริงของ Daibutsu องค์นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอินองค์ที่เห็นในปัจจุบันนี้สร้างจากสำริด เสร็จเมื่อปี 1795 ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11.35 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ส่วนองค์พระมองเห็นเป็นสีเขียวนั้น เกิดจากตากฝนและหิมะมานานจนกลายเป็นสีเขียว

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางไปยังกระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พาท่านนั่งกระเช้าชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร โดยจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบ 360 องศา กระเช้าและจุดชมวิวตกแต่งไปด้วยตัวการ์ตูนน่ารักๆอย่างตัวกระต่ายและแรคคูน ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ ณ จุดชมวิวแห่งนี้ นำท่านไปยัง โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.mihanagroup.jp

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอาหารอื่นๆ อีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3ทะเลสาบยามานาคะโกะ – คาวาโกเอะ – ถนนคาชิย่าโยโกะโช – โตเกียวสกายทรี ล่องเรือสุมิดะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านย้อนยุคไปยังเมือง คาวาโกเอะ ซึ่งอยู่จังหวัด ไซตามะ เมืองที่ได้รับการขานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ (Little Edo) สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าโบราณ ตั้งแต่สมัยเอโดะ สถาปัตยกรรมการออกแบบโดยต้นตำรับใน สมัยเอโดะ ปัจจุบันคาวาโกเอะก็ยังคงรักษาความเป็นเมืองเก่า ผสมกับความทันสมัยได้อย่างดี และพลาดไม่ได้ในการเดินเล่น ใน ตรอกขนมหวาน ชื่อว่า ตรอกคาชิยะโยโกะโช (ตรอกลูกกวาด) ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวาน ตั้งเรียงรายกันเยอะมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน ของดีของ เมืองคาวาโกเอะ ที่นำไปทำขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่น อบกรอบ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน ที่มีรสชาติอร่อย ชิมขนมแสนอร่อยชนิดต่าง ๆ ที่แปรรูปมาจากมันหวานของเมืองนี้อีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี(Tokyo Skytree) เป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของโตเกียว ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะ (Asakusa) โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ รวมทั้งมีอควอเรียมอยู่ในนั้นด้วยโตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสู350เมตรและชั้นบนสูง 450เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา ภายในชั้นแรกจะมีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร Musashi Sky Restaurant ซึ่งเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั้นญี่ปุ่นผสมฝรั่งเศสชั้นบนสุดของโตเกียวสกายทรี เรียกว่า Tembo Deck สูงถึง 450 เมตร ซึ่งเป็น Skywalk ที่สูงที่สุดในโลก ทางเดินที่ชั้นนี้จะเป็นสโลปค่อยสูงขึ้นไปคล้ายกับบันไดวนแต่ไม่ชัน เมื่อเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย มีความสูง 451.2 เมตร ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวได้รอบด้าน ยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน จะเป็นวิวที่สวยงามมาก จากนั้นนำท่านไปยัง
Tokyo Cruise ล่องเรือสุมิดะ ให้บริการโดย Tokyo Cruise Ship มีเส้นทางวิ่งในบริเวณอ่าวโตเกียวโดยมีท่าเรือที่เทียบท่าบนเกาะที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์และเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวอย่างเกาะ Odaiba โอไดบะ ย่านที่เกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แล้วสร้างเป็นแหล่งรวมทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆไว้มากมาย และยังเป็นจุชมสะพานสายรุ้งแห่งมหานครโตเกียวด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ไดเวอร์ซิตี้

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shinagawa/

วันที่4โตเกียว – อิบารากิ – สวนลูกพลับ – ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง สวนผลไม้ ลูกพลับ ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเก็บลูกพลับและลิ้มรสของลูกพลับสดๆจากต้น จากนั้นนำท่านไปยังสวน ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค เป็นสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาโคเคีย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร พันธ์ไม้ที่จัดแสดงจะผัดเปลี่ยนกันบานตลอดทั้งปีในช่วงต้นเดือนตุลาคม บนเนินเขาจะปกคลุมไปด้วยพุ่มโคเคียที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวอมส้ม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย แจกคูปอง 2,000 เยน

บ่าย       จากนั้นเดินทางเข้าสู่ โตเกียว ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นร้านร้อยเยน แบรนด์เนม ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shinagawa/

วันที่ 5โตเกียว – วัดนาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านไป วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนาของลัทธิชินกอน จุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูป ฟูโดเมียวโอ เทพชั้นสูง ของลัทธินี้ ตลอดทั้งปี จะมีผู้มาสักการะ รวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน สมควรแก่เวลานำท่านไปยังนาริตะ ห้างอิออน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      จากนั้นให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ