ทัวร์ญี่ปุ่น (J03_18) TOKYO EXCITING (FUJI AUTUMN)
5D 3N BY CX
ON ‘ 16 – 20 NOV ‘ 17

ราคา
ราคา37,900 บาท
ราคา
ราคา37,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

115

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
37,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
27,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
34,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
24,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
30,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
21,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
7,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 16 - พฤศจิกายน - 2017
  • จนถึง : 20 - พฤศจิกายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ฮ่องกง

16.00 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.10 น.       เหินฟ้าสู่ประเทศฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 702

22.50 น.       แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินฮ่องกง

วันที่ 2ฮ่องกง - สนามบินนาริตะ โดย CX 524 (01.05 – 06.15) – พิพิธภัณฑ์โดเรม่อน – เจดีย์ชูเรโตะ – ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – ถนนสายเมเปิล – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

01.50 น.    เดินทางจากสนามบิน ฮ่องกง ไปยัง สนามบินนาริตะ

06.15 น.       ถึงสนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านไปชม พิพิธภัณฑ์โดเรม่อน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและรวบรวมผลงานต่างๆของ Fujiko F. Fujio นักวาดการ์ตูนผู้โด่งดังและเป็นคนให้กำเนิดตัวการ์ตูนที่เป็นขวัญใจของเด็กๆมานานหลายทศวรรษอย่าง โดราเอม่อน เหมาะสำหรับเด็กรุ่นหใหม่และผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการ์ตูน Fujiko F. Fujio

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านไปยัง เจดีย์ ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และ ภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น จากนั้นนำท่านไปยังถนนสายต้นเมเปิล (Momiji Kairo) เป็นจุชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแถบภูเขาไฟฟูจิโดยช่วงที่งดงามจะเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงหล่นลงมากองตามท่างแม่น้ำปกคุลมจนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วบริเวณ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
www.mihanagroup.jp

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอาหารอื่นๆ อีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3ทะเลสาบยามานาคะโกะ – FUJI Q HIGH LAND (รวมค่าเข้า เล่นได้ 3 เครื่องเล่น) พิพิธภัณฑ์จิบลิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ไปยังสวนสนุก FUJI Q HIGH LAND เป็นสวนสนุกที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ ในภูมิภาคทะเลสาบฟูจิทั้งห้า เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกที่นิยมมากที่สุดของญี่ปุ่น ฟูจิคิวไฮแลนด์ถือเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความน่าตื่นเต้นจนมีการบันทึกให้เป็นรถไฟเหาะตีลังกาที่ซับซ้อนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวอะนิเมะชั่น รอให้ท่านไปสัมผัสกับความตื่นเต้นเร้าใจ ณ ฟูจิคิวไฮแลนด์แห่งนี้ (หมายเหตุ: รวมค่าเข้าชม และเล่นเครื่องเล่นได้ 3 เครื่องเล่น)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านไปยัง พิพธภัณฑ์จิบลิ เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพเคลื่อนไหวและศิลปะของมิยาซากิฮายาโอะสตูดิโอจิบลิ หนึ่งในสตูดิโอที่มีชื่อเสียงด้านเอนิเมชั่นของญี่ปุ่น ที่มีการผลิตภาพยนต์จำนวนมากและมีการจัดจำหน่ายทั่วโลกเช่น โทโทโร่เพื่อนรัก เจ้าหญิงโมโนโนเคะ และ Spirited Away สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งใน ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/sunshine

วันที่4โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ(โตเกียวดิสนีย์แลนด์จ่ายเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ3,000บาท/ เด็ก 2,400บาท )

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย       เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/sunshine

วันที่ 5โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งอยู่ในเขตชิบูย่า เป็นศาลเจ้าที่ทำจากไม้และผู้สร้างอุทิศให้กับกษัตริย์เมจิและเชื้อพระวงศ์ โดยตัวศาลเจ้านั้น ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมของศาสนาชินโตอย่างแท้จริง และยังเป็นที่ยอดนิยมสำหรับคู่บ่าวสาวที่ชอบจัดงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ซึ่งบางครั้งท่านอาจโชคดี ได้ดูพิธีแต่งงาน อีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      นำท่านไปย่านโอไดบะ ย่านที่เกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แล้วสร้างเป็นแหล่งรวมทั้งศูนย์การค้าโรงแรม อาคารสำนักงานต่างๆไว้มากมาย และยังเป็นจุดชมสะพานสายรุ้งแห่งมหานครโตเกียวอีกด้วย ให้ทุกท่านได้เก็บภาพถ่ายรูปกับเทพีสันติภาพจำลองและสะพานสายรุ้ง ช้อปปิ้งจุใจที่ห้าง ได้เวอร์ซิตี้ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

16.20 น.      ออกเดินทางสู่ฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 549

20.30 น.      ถึงสนามบินฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่อง

22.00 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709

23.55 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ