ทัวร์ญี่ปุ่น (J01_26) PANORAMA DELUXE (FRUITS PICKING)
7D 5N BY TG
ON ‘ 17 – 23 OCT ‘ 17

ราคา
ราคา66,900 บาท
ราคา
ราคา66,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

105

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
66,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
46,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
60,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
41,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
53,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
37,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
11,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 17 - ตุลาคม - 2017
  • จนถึง : 23 - ตุลาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.       เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่ 2โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

07.00 น.    ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ซึ่งภายในปราสาทจะมีนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโชกุนฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ผู้ซึ่งมีคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น เที่ยวชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมือง ประดิษฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ สนุกกับการให้อาหารฝูงกวางนับร้อยตัวซึ่งเชื่อว่ากวางเหล่านี้ เป็นบริวารของเทพเจ้า จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KYOTO PRINCE HOTELหรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/kyoto/

วันที่ 3เกียวโต – อาราชิยาม่า – รถไฟโทร็อคโกะ – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ – สะพานโทเก็ทสึเคียว ถนนประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด – เอะนะเคียว – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่อาราชิยาม่า นำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโคะ ชมธรรมชาติสองข้างทาง โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ถ้าวันไหนอากาศดี รถไฟที่ใช้วิ่งจะเป็นรถไฟเปิดหลังคา ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด สำหรับฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้จะเป็นสีเขียวสดใส ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง เหลือง ส้ม สำหรับในช่วงฤดูหนาว ตลอดทางจะได้เห็นหิมะปกคลุมใบไม้ดูแปลกตา มีทิวทัศน์อันงดงามแตกต่างกันไปทุกฤดูกาลสถานที่สำคัญ จากนั้นนำท่านเดินชม ป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน วัดเทนริวจิ หนึ่งในห้าวัดพุทธนิกายเซ็นที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิ โดยจุดประสางค์สำคัญของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อใช้ในการบูชาดวงพระวิญญาณของจักรพรรดิโกะ โดไก สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือสวนโซเงนจิ เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หน้าวิหารวัด ได้รับการออกแบบโดยภูมิสถาปนิกชื่อดังแห่งยุคนามว่า มุโซ โซเอกิ มาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงความคลาสสิคและความขลังไว้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน เช่นกัน จากนั้นนำท่าน
ชมสะพานโทเก็ทสึเคียว(สะพานข้ามจันทร์) สะพานที่สวยงามและถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำทุกท่านย้อนเวลาเข้าสู่เส้นทางสายประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคือ ถนนสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด (MAGOME) อดีตเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อเมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) และ เมืองเกียวโต เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายประวัติศาสตร์โทไคโด ถนนเส้นนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผู้ที่สัญจรผ่าน ด้วยร้านค้าและที่พักละลานตาตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันถนนเส้นนี้ยังคงหยุดเวลาให้อยู่กับที่ เช่นอดีตที่ผ่านมา ร้านค้ายังคงทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับสมัยก่อน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ENAKYO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
www.enakyo.co.jp/

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่4เอะนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – สวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่าน ไปยัง สวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้ตามฤดูกาลและชิมผลไม้สดๆจากต้น แต่ละปีสวนผลไม้ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย) จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Mastercard, American Express และ Diners นอกจากนี้ ร้านค้าที่ยังมีบริการ Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJIMATSUSONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 5ทะเลสาบยามานาคะโกะ –โอชิโนะฮักไก – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – นั่งรถไฟชินคันเซ็น - (โอดาวาระ– ชินจูกุ) – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีด้วย หลังจากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น ศาลเจ้าศักสิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะที่ชาวบ้าน และ นักท่องเที่ยวจะต้องมาสักการะ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ได้รับรองจากองค์กร UNESCO ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งนับว่าเป็นมรดกแห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่น สมควรแก่เวลานำท่านสู่ขบวน รถไฟชินคันเซ็นจากสถานี โอดาวาระ รถไฟหัวกระสุนที่ทำความเร็วสูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีรถไฟโตเกียว เพื่อเดินทางเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shiagawa/

วันที่ 6โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shiagawa/

วันที่ 7โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ