ทัวร์ญี่ปุ่น (J01_1) TOKYO FULL SERVICE
5D 3N BY VN
ON ‘ 13 – 17 SEP ‘ 17

ราคา
ราคา29,900 บาท
ราคา
ราคา29,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

235

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
29,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
17,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
26,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
16,100
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
23,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
14,300
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
7,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 13 - กันยายน - 2017
  • จนถึง : 17 - กันยายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – สนามบิน ฮานอย ประเทศเวียดนาม

16.00 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ L สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.05 น.       เหินฟ้า สู่ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 612

21.05 น.       แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินฮานอย

วันที่ 2เวียดนาม – สนามบินนาริตะ โดย VN 310 (00.30-07.35) – เจดีย์ชูเรโตะ – หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก – ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท วิวฟูจิ – ออนเซ็น

00.30 น.       เดินทางจากสนามบินฮานอย ประเทศเวียดนาม ไปยังสนามบินนาริตะ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 310

07.35 น.       เดินทางสู่สนามบิน นาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปยังเมือง ยามานาชิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านไปยัง เจดีย์ ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขา ที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงามเจดีย์นี้ ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัว
อาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น นำท่านไปยัง โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่าน ภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีด้วย จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต (Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) มีบรรยากาศแบบที่อยู่กลางแจ้ง ภายในอาคารมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตร ร้านค้าต่าง ๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เช่น Visa, Mastercard, American Express และ Diners นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่บริการ Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยชาวต่างชาติด้วย

ค่ำ       นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI NOBOU KAEN RESORT หรือเทียบเท่า
http://www.mihanagroup.jp/index.html

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3ขึ้นฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - โตเกียว - ช็อปปิ้งชิบูย่า

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ได้รับรองจากองค์กร UNESCO ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งนับว่าเป็นมรดกโลก แห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางไป เมืองคาวาโกเอะ ในอดีตเมืองคาวาโกเอะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการค้าไม้และข้าว ซึ่งยุคนั้นถือว่า เมืองคาวาโกเอะ เป็นดั่งลิตเติ้ลเอโดะ ซึ่งเอโดะก็คือกรุงโตเกียวในปัจจุบันนั่นเอง

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งใน ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชั่น มีแหล่งช็อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังตั้งอยู่มากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังมี ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน มีผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน ขวักไขว่อยู่ตลอดทั้งวัน

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/shinagawa/
**ที่พัก ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ รอบๆ บริเวณของโรงแรมมีร้านอาหารและร้านค้า ลูกค้า
สามารถออกมาเดินเล่นได้**

วันที่ 4สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุซะ – เดินเล่น + ชมวิวย่านเมืองใหม่โอไดบะ ช็อปปิ้งอิออน - นาริตะ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
นำท่านไปย่านโอไดบะ ย่านที่เกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แล้วสร้างเป็นแหล่งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงานต่าง ๆ ไว้มากมาย และยังเป็นจุดชมสะพานสายรุ้งแห่งมหานครโตเกียวอีกด้วย ให้ทุกท่านได้เก็บภาพถ่ายรูปกับเทพีสันติภาพจำลอง และสะพานสายรุ้ง ช็อปปิ้งจุใจที่ห้าง ไดเวอร์ซิตี้

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย     พาทุกท่านเดินทางมายัง นาริตะ ให้ท่านอิสระกับย่านช็อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.viewhotels.co.jp/narita/
**โรงแรม มีออนเซ็น ให้ทุกท่านได้ลงแช่ เพื่อคลายความเมื่อยล้า ก่อนเดินทางกลับ**

วันที่ 5สนามบินนาริตะ – ประเทศเวียดนาม – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า     รัรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**ถึงเวลาอันสมควร นำทุกท่านสู่สนามบินนาริตะ**

10.00 น.     ออกเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องโดย สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 311

13.20 น.     ถึงสนามบินฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

16.05 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ VN 613

18.05 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ